Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Matematika II

Nositelji Akademik Josip Pečarić
dr. sc. Mirna Rodić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovito pohađanje nastave
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Vektori. Analitička geometrija prostora. Funkcije više varijabli. Redovi. Diferencijalne jednadžbe.
Cilj kolegija Ovaj program daje matematičke osnove iz navedenih poglavlja neophodne za praćenje inžinjerskih kolegija.
Literatura potrebna za ispit T. Bradić, J. Pečarić, R. Roki, M. Strunje: Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb, 1999.
B.P.Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnićka knjiga , Zagreb
V.P. Minorski, Zbirka zadataka iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb
Dopunska literatura Murray, Spiegel, Advanced Mathematics for Engineers and Scientist, Schaum's Outline Series, McGraw Hill Company