Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Mehanika

Nositelji dr. sc. Željko Šomođi, prof.
dr. sc. Budimir Mijović, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Statika: redukcija sistema sila, uvjeti ravnoteže, unutarnje sile u presjeku štapa. Čvrstoća: pojam naprezanja i deformacije, Hookeov zakon, naprezanja pri rastezanju, smicanju, torziji i savijanju štapa. Kinematika: pravocrtno, krivocrtno i složeno gibanje čestice, rotacija i ravninsko gibanje krutog tijela. Uvod u analizu mehanizama: metode plana brzina i ubrzanja. Dinamika čestice: Newtonov zakon i D'Alembertov princip, zakoni impulsa i energije. Dinamika sistema čestica i krutog tijela: zakon gibanja, inercijske osobine. Uvod u vibracije.
Cilj kolegija Usvajanje osnovnih sadržaja statike, čvrstoće, kinematike i dinamike. Sposobnost rješavanja jednostavnih problema iz područja tehničke mehanike.
Dopunska literatura Muftić: Statika
Alfirević: Nauka o čvrstoći
Jecić: Kinematika i dinamika