Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Menadžment ljudskih potencijala

Nositelji dr. sc. Ivan Novak, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 2
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Redovito pohađanje predavanja, izrada, obrana i predaja seminara.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Pojmovno određenje upravljanja ljudskim potencijalom, Ciljevi rukovođenja ljudskim resursima i posebitosti u tekstilstvu. Nosioci, načela i elementi upravljanja ljudskim potencijalom. Japanski koncept rukovođenja radnom snagom. Novi pristupi upravljanja ljudskim resursima. Ljudski potencijal, razvoj filozofije radne snage i uloga linijskog menagementa. Sociotehnički pristup dizajniranja radnih mjesta u tekstilstvu i modi. Malo poduzeće u tekstilstvu i posebitosti upravljanja ljudskim potencijalom. Makroekonomsko okruženje i menagement ljudskog potencijala.
Cilj kolegija Razvijanje općih spoznaja o važnosti učinkovitog vođenja vrlo osjetljivog segmenta ekonomske aktivnosti kao i sociopsihološke motiviranosti ljudskog potencijala. Kao specifična kompetencija uvođenja ovoga kolegija u studij vezana je uz posebnost značenja upravljnaja ljudskim potencijalom u tekstilstvu.
Literatura potrebna za ispit Bahtijarević-Šiber, Fikreta: Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1999
Marušić, S.: Upravljanje i razvitak ljudskih potencijala, Ekonomski institut Zagreb, 1995
Dopunska literatura Deželjin, J.: Upravljanje ljudskim potencijalima, Organizator, Zagreb, 1996.