Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju

Nositelji dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Prepruča se položiti izborni kolegij ""Odabrana poglavlja anorganske kemije""
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Ionska, kovalentna i metalna veza. Kristalne rešetke metala, ionskih spojeva i kovalentnih. Kristalno stanje kao uređenost beskonačnog dosega. Kristalni sustavi. Simetrija kristala. Amorfne krutine. Polarnost kovalentnih spojeva i dipoli. Vodikove veze, van der Waalsove sile. Difrakcija (rentgenska, neutronska). Difrakcija kao refleksija, Braggov zakon. Difrakcija na polikristalnom i monokristalnom uzorku. Informacije koje se mogu dobiti rentgenskom difrkacijom (geometrija molekula, konformacija, kristalna struktura). Difrakcijski pokus i faze određivanja strukture tvari. Metode termičke analize (TGA, DTA, DSC). Talište i entalpija taljenja. Fazne transformacije. Termički raspad u struji kisika, dušika. Termička analiza soli, kompleksa, polimera - primjeri.
Cilj kolegija Kolegij podastire uvod i daje fizikalno-kemijsku osnovu suvremenih eksperimentalnih metoda ispitivanja građe i svojstava tvari u čvrstoj fazi. Te metode su značajne u određivanju fizikalno-kemijskih svojstava polimera i u tom smislu predstavljaju osnovu za kemiju i tehnologiju polimera, materijala i kompozitinih materijala. Kolegij je od značenja za studente koji žele usvojiti fizikalno-kemijsku osnovu izučavanja svojstava materijala u tekstilnoj tehnologiji i potencijlano nastaviti izobrazbu u okviru doktorskog studija.
Literatura potrebna za ispit W. Massa, Crystal Structure Determination, Springer-Verlag, 2000.
W. Clegg, A. J. Blake, R. O. Gould, P. Main, Crystal Structure Analysis, Principles and Practice, Oxford University Press, 2002.
Dopunska literatura izvorni znanstveni i pregledni radovi iz područja difrakacije i metoda termičke analize:
European Journal of Inorganic Chemistry, Inorganica Chimica Acta
Structural Chemistry, Polyhedron, Journal of Molecular Structure, Acta Crystallographica B, C, E, Thermochimica Acta