Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Mjerenje i automatsko vođenje procesa

Nositelji dr. sc. Goran Hudec, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Kolokvirane laboratorijske vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Osnovni pojmovi o mjerenju, mjernom pretvorniku i mjernom signalu. Međunarodni SI sustav jedinica. Mjerne pogreške. Mjerni pretvornici (gibanje, sila, tlak, temperatura, vlažnost, razina, protok, kemijski sastav itd.) Zapisivanje i pohrana izmjerenih podataka. Automatsko vođenje procesa. Primjena računala u automatskom vođenju procesa. Automatsko vođenje procesa u tekstilnoj i odjevnoj industriji.
Cilj kolegija Dati osnovnu orijentaciju u području mjerenja i automatskog vođenja procesa.Studenti će na informativnoj razini upoznati mjerne pretvornike i načine njihovog korištenja. Osim osnovnih informacija u području studenti će steći temelj za pripremu i provođenje mjerenja, SI sustavu te mjernim pogreškama. Studenti će na informativnoj razini upoznati postupke automatskog vođenja procesa te njihovu primjenu na području tekstilnih tehnologija.
Literatura potrebna za ispit Hudec G. (2004) Mjerenje i automatsko vođenje procesa, Zagreb, Tekstilno tehnološki fakultet
Bego V. (2003) Mjerenje u elektrotehnici, Zagreb: Tehnička knjiga