Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Numeričke metode

Nositelji Akademik Josip Pečarić
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovito pohađanje nastave
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u numeričku matematiku Numeričke metode u linearnoj algebri. Metoda najmanjih kvadrata. Nelinearne jednadžbe i sustavi. Interpolacija. Numeričko diferenciranje i integriranje. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi.
Cilj kolegija Studenti će biti upoznati s osnovnim numeričkim metodama , kako bi iste mogli primijeniti u stručnim kolegijima. Vježbe prate predavanja i jednim dijelom se izvode uz pomoć računala.
Literatura potrebna za ispit Ivan Ivanšić, Numerička matematika, Element, Zagreb, 1998.
Schaum's Outline of Numerical Analysis, Francis Scheid, McGraw-Hill Book Company
Dopunska literatura Scientific Computing: An Introductory Survey, Second Edition, Michael T. Heath, McGraw-Hill Book Company