Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Odabrana poglavlja anorganske kemije
 
 
Nositelji dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Položen obvezni kolegij ""Opća kemija"" u I semestru.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Građa tvari na atomskoj i molekularnoj razini. Karakteristike ionskih, kovalentnih spojeva. Strukturne formule.Odnos struktura - svojstvo tvari (dijamant-grafit). Karakteristike tvari u čvrstoj fazi. Makromolekularne krutine. Alotropija, polimorfija, enantiotropija. Kristalna i molekulska struktura. Priroda van der Waalsovih sila. Vodikove veze i njihov utjecaj na svojstva tvari (talište, vrelište, topljivost, viskoznost, gustoća). Konvencionalne i nekonvencionalne vodikove veze. Utjecaj vodikovih veza na svojstva polimera. Koordinacijska kemija. Anorganska kemija ugljika (fulereni, karbidi), anorganska kemija silicija (silikati, stakla, silicidi, silikoni). Goriva, metalurgija. Spojevi anorganske kemijske industrije. Opća ekologija: Ozon, kisele kiše, efekt staklenika, teški metali.
Cilj kolegija Izborni kolegij ""Odabrana poglavlja anorganske kemije"" nastavak je temeljnog kolegija ""Opća kemija"", a obuhvaća one spoznaje s područja anorganske kemije koje nisu sadržaj kolegija ""Opća kemija"", a od značenja su za studij svojstava tekstilnih materijala, polimera. Kolegij stavlja naglasak na svojstvima krute faze, interakcijama među molekulama i njihovom utjecaju na građu i svojstva tvari. Obrađuje se anorganska kemija ugljika i silicija, čiji su anorganski polimeri danas od neobične važnosti u izradi tekstilnih materijala. Obrađuju se koordinacijski spojevi i njihova primjena. Poglavlje iz opće ekologije i kemije atmosfere daje svakom tehnologu bazične kemijske reakcije u zagađenju tla, vode i zraka i podiže općeobrazovnu razinu s tog područja.
Literatura potrebna za ispit I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1995. (II knjiga:Kemija elemenata i njihovih spojeva)
Interni materijali nastavnika za predavanja u obliku .ppt prezentacija
A. Earnshaw, N. Greenwood, Chemistry of the Elements, Pergamon Press, 1997.
C. Baird, Environmental Chemistry, 2. Iz. , W. H. Freeman, 1999.
Dopunska literatura Pregledni članci iz stručnih i znanstvenih časopisa koje studenti obrađuju u okviru seminara.
Korištenje domaćih časopisa kao što su Kemija u industriji, Croatica Chemica Acta.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info