Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Odabrana poglavlja anorganske kemije

Nositelji dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Položen obvezni kolegij ""Opća kemija"" u I semestru.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Građa tvari na atomskoj i molekularnoj razini. Karakteristike ionskih, kovalentnih spojeva. Strukturne formule.Odnos struktura - svojstvo tvari (dijamant-grafit). Karakteristike tvari u čvrstoj fazi. Makromolekularne krutine. Alotropija, polimorfija, enantiotropija. Kristalna i molekulska struktura. Priroda van der Waalsovih sila. Vodikove veze i njihov utjecaj na svojstva tvari (talište, vrelište, topljivost, viskoznost, gustoća). Konvencionalne i nekonvencionalne vodikove veze. Utjecaj vodikovih veza na svojstva polimera. Koordinacijska kemija. Anorganska kemija ugljika (fulereni, karbidi), anorganska kemija silicija (silikati, stakla, silicidi, silikoni). Goriva, metalurgija. Spojevi anorganske kemijske industrije. Opća ekologija: Ozon, kisele kiše, efekt staklenika, teški metali.
Cilj kolegija Izborni kolegij ""Odabrana poglavlja anorganske kemije"" nastavak je temeljnog kolegija ""Opća kemija"", a obuhvaća one spoznaje s područja anorganske kemije koje nisu sadržaj kolegija ""Opća kemija"", a od značenja su za studij svojstava tekstilnih materijala, polimera. Kolegij stavlja naglasak na svojstvima krute faze, interakcijama među molekulama i njihovom utjecaju na građu i svojstva tvari. Obrađuje se anorganska kemija ugljika i silicija, čiji su anorganski polimeri danas od neobične važnosti u izradi tekstilnih materijala. Obrađuju se koordinacijski spojevi i njihova primjena. Poglavlje iz opće ekologije i kemije atmosfere daje svakom tehnologu bazične kemijske reakcije u zagađenju tla, vode i zraka i podiže općeobrazovnu razinu s tog područja.
Literatura potrebna za ispit I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1995. (II knjiga:Kemija elemenata i njihovih spojeva)
Interni materijali nastavnika za predavanja u obliku .ppt prezentacija
A. Earnshaw, N. Greenwood, Chemistry of the Elements, Pergamon Press, 1997.
C. Baird, Environmental Chemistry, 2. Iz. , W. H. Freeman, 1999.
Dopunska literatura Pregledni članci iz stručnih i znanstvenih časopisa koje studenti obrađuju u okviru seminara.
Korištenje domaćih časopisa kao što su Kemija u industriji, Croatica Chemica Acta.