Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Opća kemija
 
 
Nositelji dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
dr. sc. Mario Cetina, izv. prof.
Suradnici: mag. chem. Robert Katava, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Nema
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Tvari:elementi, spojevi, smjese. Kemijski zakoni. Kruto, tekuće i plinovito stanje. Kvantna teorija i elektronska konfiguracija atoma. Periodički sustav elemenata. Kemijski simboli, formule i jednadžbe. Ionska, kovalentna i metalna veza. Međumolekulske interakcije u tekućinama i krutinama. Kauzalnost fizikalnih i kemijskih svojstava. Kompleksni spojevi. Kemijske reakcije. Ravnotežni sustavi. Otopine i koloidi. Koligativna svojstva otopina. Elektroliti: kiseline, baze i soli. Elektrokemija. Termokemija. Elementi s, p, i d skupina: svojstva, spojevi i dobivanje.
Cilj kolegija Programom kolegija ""Opća kemija"" omogućeno je studentima upoznavanje sa temeljnim spoznajama o građi tvari, kao i utjecaj suodnosa građe tvari sa njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima.
Literatura potrebna za ispit I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I dio, IX. Izd.Školska knjiga, Zagreb, 1995.
P. W. Atkins, M. J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb 1995. (prijevod T. Cvitaš)
M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Z. Dugi, I. Lovreček, Osnove kemijskog računanja, Školska knjiga, Zagreb, 1973.
Dopunska literatura R. Chang, Chemistry, VI iz., 1998. WCB/McGraw-Hill, USA.
T. L. Brown, H. E. LeMay, jr., B. E. Bursten, J. R. Burdge, Chemistry, The Central Science, IX iz.,Prentice Hall, USA, 2003.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info