Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Organska kemija I

Nositelji dr. sc. Livio Racane, izv. prof.
Suradnici: mag. chem. Lucija Ptiček, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 6 (3+3+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit završene vježbe iz predmeta
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Struktura organskih molekula. Struktura ugljikovog atoma i načini vezivanja. Vrste organsko kemijskih reakcija (klasifikacija, mehanizmi, energetika, kinetika). Nomenklatura organskih spojeva-IUPAC i trivjalna imena. Ugljikovodici: podjela, struktura, izomerija, priprava, svojstva i reakcije, karakteristični mehanizmi (radikalska supstitucija, elektrofilna adicija, elektrofilna aromatska supstitucija). Supstitucijski derivati ugljikovodika: organohalogeni spojevi, alkoholi i fenoli, eteri i epoksidi, aldehidi i ketoni, karboksilne kiseline i derivati karboksilnih kiselina dušikovi spojevi, organosumporovi spojevi, heterociklički spojevi; struktura, priprava svojstva i reakcije, karakteristični mehanizmi. Vrste polimerizacijskih reakcija.
Cilj kolegija Kao temeljni kolegij, Organska kemija upoznaje studente s građom organskih spojeva i utjecajem građe na njihova svojstva, pružajući im osnovu za razumjevanje prirode materijala (prirodnih i sintetičkih) kojima se bavi prizvodnja tekstila, kao i procesa obrade tih materijala, koji znatnim dijelom uključuju i organsko kemijske reakcije (oplemenjivanje, bojadisanje, tisak itd.). Radom u organskom praktikumu studenti stječu osnovne vještine koje im omogućavaju promatranje, interpretiranje, i predviđanje organsko-kemijskih promjena.
Literatura potrebna za ispit V. Tralić-Kulenović, B. Karaman, L. Fišer-Jakić, Uvod u organsku kemiju, TTF, Zagreb, 2004.
S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
S. Borčić, O. Kronja, Praktikum preparativne organske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
Dopunska literatura J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 2001.
D. R. Palleros, Experimental Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2000.