Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Organska kemija II

Nositelji dr. sc. Livio Racane, izv. prof.
Suradnici: mag. chem. Lucija Ptiček, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Kemija prirodnih spojeva. Ugljikohidrati: klasifikacija, nomenklatura, steroizomerija, prikazivanje strukture (Fischerovim, Haworthovim i konformacijskim formulama). Svojstva i reakcije monosaharida. Disaharidi, polisaharidi, glukofosfati, prirodni glikozidi, aminosaharidi i poliaminosaharidi. Aminokiseline, peptidi i proteini: struktura, nomenklatura, steroizomeria, fizička svojstva i reakcije aminokiselina; klasifikacija, nomenklatura i sinteza peptida i polipeptida; nomenklatura, klasifikacija, struktura (primarna, sekundarna, tercijarna i kvaterna) i karakterizacija proteina. Enzimi i nukleinske kiseline. Lipidi: masti, ulja i voskovi.
Cilj kolegija Kroz ovaj kolegij student stječe uvid u kemiju prirodnih spojeva koja mu omogućava proširivanje i zaokruživanje znanja iz Organske kemije. Naglašavajući pojedine skupine prirodnih spojeva važnih u tekstilstvu, studentu se daje poveznica između prirodnih spojeva i tekstilnih materijala kao i tekstilnih pomoćnih sretstava.
Literatura potrebna za ispit S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
V. Tralić-Kulenović, B. Karaman, L. Fišer-Jakić, Uvod u organsku kemiju, TTF, Zagreb, 2004.
Dopunska literatura A. Streitwieser, C. H. Heathcock, E. M. Kosower, Prentice-Hall, New Jersey, 1998.
J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford University press, 2001.