Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija - projektni zadaci

Projektne zadatke užeg područja istraživanja (u III., IV. i V. semestru) predlažu nastavnici iz područja tekućeg znanstveno istraživačkog rada. Projektni zadaci se usklađuju s promjenama u znanstveno-istraživačkim projektima uz odobrenje Vijeća doktorskog studija. Prema vlastitom interesu doktorand može, a u dogovoru s mentorom ili nastavnikom, predložiti temu projektnog zadatka koja nije sadržana u priloženoj tablici.
Projektni zadatak mora biti rad doktoranda s nositeljem projektnog zadatka u vremenu koji je određen za izradu jednog projektnog zadatka koji čini tekstilno-tehnološko projektiranje.

 Teme iz područja znanstvenog istraživanja

Područje tekućeg znanstveno istraživačkog rada Potencijalni nositelji Broj sati ECTS
Novi materijali temeljeni na supramolekulskim interakcijama i samoudruživanju (polimerni materijali, biokompoziti, nano-slojeviti filmovi i dr.) te međuovisnost njihove strukture i svojstava. Utjecaj novih materijala na okoliš i zdravlje. Cetina M. 50 6
Projektiranje i oblikovanje radnih mjesta u tehnološkim procesima. Radna opterećenja u sustavu čovjek-stroj-okolina. Multifunkcionalna zaštitna odjeća posebnih namjena. Strategija funkcionalnog projektiranja odjeće prema rizičnim skupinama. Dragčević Z. 50 6
Istraživanje mehanizama udobnosti i zaštitnog djelovanja tekstilnih materijala za odjeću i mogućnosti objektivnog vrednovanja tih svojstava. Ercegović Ražić S. 50 6
Mjerenje toplinskih svojstava konvencionalne, zaštitne i inteligentne odjeće u statičkom i dinamičkom modu prema serijskom i paralelnom režimu. Firšt Rogale S.
50 6
Karakterizacija tekstilnih materijala i izradaka, s aspekta odgovarajućih mehaničkih, fizikalnih, toplinskih i konstrukcijskih osobina, koje uvjetuju potrebna prerađivačka i uporabna svojstva, kakvoću opipa, željeni izgled i termofiziološku udobnost odjeće. Geršak J. 50 6
Među površinske pojave u obradama mokrog oplemenjivanja i modifikacije tekstila. Fluorescencija u bijeljenju tekstila i zastiti od UV zračenja. Sinergizam mikrobicidnih i pirofobnih ekoloških spojeva na tekstilu. Grancarić A. M.
Soljačić I.
Tarbuk A.
50 6
Postupci definiranja algoritama upravljanja pametnim materijalom. Hudec G. 50 6
Energetska i ekološka učinkovitost mikrovalova primijenjenih u termičkim procesima oplemenjivanja tekstila. Analiza plinova (Evolved gass analysis - EGA) nastalih tijekom termičke degradacije funkcionalnih materijala. Toksičnost razgradnih produkata nastalih tijekom termičke degradacije materijala obrađenih protiv gorenja. Kemijska modifikacija celuloznih materijala ekološki prihvatljivim sredstvima i postupcima. Funkcionalno naslojavanje tekstilnih materijala. Bishof S.
Katović D.
50 6
Odabir i priprema pređe u funkciji broja prekida u tkanju. Optimiranje škrobnog nanosa s i bez prednamakanja osnove. Promjena fizikalno-mehaničkih svojstava pređe kroz faze izrade tkanina. Višesmjerna, ciklička i smična naprezanje tkanina. Istraživanja u projektiranju i izradi novih struktura tkanina s naglaskom na tehničke tkanine. Kovačević S. 50 6
Komparativna analiza tekstilnih Injket pisača te mogućnost Color management-a na tekstilnim tiskovnim podlogama. Utjecaj sirovinskog sastava tekstilnih materijala na kvalitetu višebojne reprodukcije Inkjet otisaka. Majnarić I. 50 6
Povećanje učinkovitosti tekstilnih procesa s energetskog i ekološkog stajališta. Mogućnosti primjene alternativnih obnovljivih i neobnovljivih izvora energije u tekstilnoj industriji. Mihelić-Bogdanić A. 50 6
Poboljšanje mehaničkih svojstva polimernih kompozita ojačanih s elektroispredenim, netkanih ili orijentiranih tvorevina (dimenzije osnovne jedinice na mikro-nano skali) na bazi poliuretana i polistirena. Mijović B. 50 6
Strukturna kemija tvari u čvrstom stanju; odnos struktura-svojstvo; molekulsko prepoznavanje i samoudruživanje putem nekovalentnih interakcija, kristalni inženjering, fizikalno-kemijske metode preparacije nanočestica; elektrokinetički fenomeni. Pavlović G. 50 6
Bojadisanje s bojilima u formi kapsula i u gelu s višestrukom primjenom; u medicinskom tekstilu, zaštiti okoliša i dr. Istraživanje vezivanja multifunkcijskih bojila na tekstilni materijal i karakterizacija svojstava s aspekta višestruke primjene (zaštita od UV, pasivni senzori, vojna odjeća, mikrobiološka i dr. svojstava). Prirodna bojila i marketing, čuvanje i analiza povjesnog tekstila, pozitivni učinak na zdravlje, kreativnost, moda i turizam. Značenje boje u managmentu i promocijskim prezentacijama. Boja kao nosioc poruke, zaštitni znak, boja i okolina. Parac-Osterman Đ.
Glogar M.I.
Sutlović A.
50 6
Projektiranje i konstrukcija tkanina temeljem analize strukturnih elemenata i primjenom CAD/CAM sustava. Istraživanja i projektiranje strukture 2D, 3D tkanina, višeslojnih, višenamjenskih i tehničkih tkanina za specijalne namjene. Penava Ž. 50 6
Istraživanje utjecaja parametara simulacije na vizualizaciju računalnog prototipa modela odjevnog predmeta. Razvoj parametarskog modela odjevnog predmeta kod odstupanja od normalnih proporcija tijela. Istraživanje utjecaja parametara materijala na 3D simulaciju višeslojnih odjevnih predmeta. Petrak S. 50 6
Separacijski procesi (membranska separacija, filtracija, zvučno-toplinska izolacija) uz pomoć tekstilnih materijala i njihovo ispitivanje i objektivno vrednovanje. Somogyi Škoc. M. 50 6
Istraživanje međuovisnosti strukture i svojstava naslojenih pletiva. Starenje naslojenih pletiva. Dizajn funkcionalnog odjevnog predmeta s obzirom na svojstva projektiranih naslojenih pletiva. Potočić Matković V. M. 50 6
Priprava novih heterocikličkih sustava s višestrukom primjenom. Spektroskopska karakterizacija novih spojeva, istraživanje vezivanja na tekstilni materijal, te karakterizacija svojstva. Nove fluorescentne donorsko-akceptorske π-konjugirane heterocikličke molekule: priprava, spektroskopska karakterizacija i određivanje fluorescentnih svojstava u cilju razvoja novih fluorescentnih bojila za posebne namjene. Racané L. 50 6
Istraživanje mogućnosti primjene mjernih osjetila i računalnih sustava za mjerenja i analizu procesnih parametara tehnoloških operacija proizvodnje odjeće. Projektiranje, konstruiranje, izrada i programiranje računalnih sustava, mjernih i izvršnih naprava inteligentne odjeće. Rogale D. 50 6
Povijesno umjetnička analiza odjevnog, tekstilnog artefakta. Istraživanje povijesno-modnih stilova. Postupci dokumentacije povijesnih artefakta. Istraživanje povijesnih izvora Simončič N. K. 50 6
Istraživanje parametara vlakana i tehnologije na svojstva pređa te njihovo vrednovanje. Projektiranje struktura i svojstava netkanog tekstila za različite namjene Skenderi Z. 50 6
Utjecaj fluorescentnih spojeva na učinke u pranju. Istraživanje deterdženata koji sadrže celulaze. Niskotemperaturni procesi pranja. Inovativne formulacije deterdženata s enzimima. Površinske modifikacije u enzimatskoj predobradi pamuka. Soljačić I.
Pušić T.
Tarbuk A.
50 6
Razvoj, ispitivanje i objektivno vrednovanje tekstilnih ojačala i njima ojačanih polimernih kompozitnih materijala - biokompozita, hibridnih kompozita. Kvaliteta adhezije između polimerne matrice i celuloznih ojačala. Koža - vrednovanje kvalitete. Ovisnost karakteristika o stupnju prerade, postupcima obrade lica kože i mjestu uzorkovanja kože. Tomljenović A. 50 6
Istraživanje razvoja antropometrijskih veličina i sustava, te Hrvatski tehnički izvještaj HRI 1148:2012 u svrhu unaprjeđenja parametara potrebnih za konstrukciju muške, ženske i dječje odjeće različitih namjena Ujević D. 50 6
Optimiranje analitičkih metoda za određivanje mikrokoličina tvari u tekstilnim materijalima, pomoćnim sredstvima i otpadnim vodama tekstilne industrije. Priprava uzoraka, separacija, odvajanje analitičkih signala matematičkim metodama. Razvoj metoda ispitivanja i analize s ciljem kontrole kvalitete. Vojnović B. 50 6
Projektiranje i izrada tehničkih pletiva. Projektiranje i izrada elastičnih pletiva. Projektiranje i izrada medicinskih pletiva Vrljičak Z. 50 6
Međuovisnost strukture i svojstava konvencionalnih vlakana i vlakana posebnih svojstava, te njezin utjecaj na uporabna svojstva različitih tekstilnih arhitektura i mogućnost objektivnog vrednovanja. Degradacija vlakana i tekstilija nošenjem i upotrebom - arheološki tekstil. Vujasinović E. 50 6