Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Registration for admission test
 
 

Sve detaljne informacije o razredbenom postupku za upis studenata u prvu godinu stručnog Studija tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije u Varaždinu u akademskoj 2018./2019. godini, a koji uključuje postupak prijave, odabir studijskog programa, rangiranja kandidata i objavu rang lista biti će objavljen na službenim internetskim stranicama tijela koje provode taj postupak. Na tim se stranicama nalaze sve pravovremene, točne i potpune informacije, a riječ je o sljedećim stranicama:

- Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU)

- Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

- Agencija za znanost i visoko obrazovanje

- Informacije o državnoj maturi

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

- Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Za sve poteškoće i sva pitanja koja se tiču provedbe razredbenog postupka, kandidati se obraćaju prvenstveno koordinatoru državne mature u svojoj matičnoj srednjoj školi ili izravno tijelima koje su za zadužene za provedbu državne mature. U tom smislu, na raspolaganju je Služba za podršku korisnicima, u okviru NISpVU koju je moguće kontaktirati putem elektroničke pošte dm@carnet.hr .

Kandidati koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje 2010. ili 2011. godine u Republici Hrvatskoj polažu ispit državne mature, ako ga nisu položili ranije. Kandidati koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje prije 2010. godine ili izvan RH, nisu u obvezi polagati ispite državne mature kao uvjet za upis na Tekstilno-tehnološki fakultet, ali u tom slučaju niti ne ostvaruju bodove koji se stječu polaganjem ispita.

Prijave kandidata koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske - Kandidati koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, u državi koja ima uspostavljen sustav vanjskoga vrednovanja srednjega obrazovanja, mogu se prijaviti na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, pri čemu se njihovi rezultati završnih ispita priznaju kao rezultati ispita državne mature, no moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisao Tekstilno-tehnološki fakultet. Kandidati koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, u državi koja nema uspostavljen sustav vanjskoga vrednovanja srednjega obrazovanja, polažu ispite iz predmeta čiji rezultati se koriste u svrhu rangiranja kandidata pri upisima na studijske programe Tekstilno-tehnološkog fakulteta, a koji su po sadržaju jednaki ispitima državne mature.

Detaljne informacije o postupku prijave za razradbeni postupak  kandidati mogu naći na stranicama www.postani-student.hr.

U skladu sa Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja za hrvatske branitelje, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, te djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djecu stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor visokih učilišta, pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta imaju:

  1. hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata
  2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata
  3. djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine
  4. kandidati sa šezdesetpostotnim (60%) i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom)

Navedenim kategorijama kandidata omogućuje se izravan upis na studijske programe na visokim učilištima izvan redovne kvote, pod uvjetom da polože ispite državne mature koji su uvjet za upis na pojedine studijske programe.

*Ako odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja RH ili Sveučilišta u Zagrebu koji od prethodno navedenih podataka bude izmijenjen, Tekstilno-tehnološki fakultet pridržava pravo izmjene ovih uputa.

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, dodatnoj provjeri posebnih sposobnosti i upisu studenata kandidati mogu dobiti u Studentskoj referadi, Hallerova aleja 6a, Varaždin: +385 42 330 676 .

09.05.2018.

 

Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info