Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
General rules
 
 

Pravo na pristup razredbenom postupku za upis na preddiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, imaju osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri godine i uspješno položile državnu maturu. Pod položenom državnom maturom se smatraju položeni obvezni predmeti državne mature i to: hrvatski jezik, matematika i strani jezik na osnovnoj ili višoj razini (vidi tablicu niže), te dodatno navedeno u publikaciji Prijave ispita državne mature 2017./2018. i prijave za upis na studijske programe za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu.

Kandidati na razredbenom postupku TTF-a stječu bodove:

a) temeljem postignutog uspjeha u srednjoj školi i

b) temeljem rezultata na ispitima državne mature;

Dodatno za studijski program Tekstilna tehnologija i inženjerstvo-TTI, smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO) te studijski program Tekstilni i modni dizajn-TMD i

c) temeljem dodatne provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti.

 

Studijski program

Hrvatski jezik

Matematika

Strani jezik

Izborni predmet

Provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI

 

Osnova razina – B razina + 50% riješenosti testa

 

Kemija, fizika ili strani jezik

Nema

TTI, smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće - IDTO

 

Osnovna razina – B razina + 50% riješenosti testa

 

Kemija, fizika ili likovna umjetnost

Prag 300 bodova

Tekstilni i modni dizajn - TMD

Viša razina – A razina

 

Osnovna razina – B razina

Likovna umjetnost

Prag 300 bodova

Hrvati izvan Republike Hrvatske

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI

Znanje hrvatskog jezika B1

 

 

 

Nema

Tekstilni i modni dizajn - TMD

Znanje hrvatskog jezika B1

 

 

 

Prag 300 bodova


Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj Upisi u 2018./2019. u kojem su detaljnije objašnjeni kriteriji za upis.

Prijave za pojedine upisne rokove i uvid u rezultate obavljaju se preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta - NISpVU. Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći u publikaciji Brošura za učenike u redovnom sustavu srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Pravo na upis ostvaruju kandidati koji ispunjavaju razredbeni prag i koji se, po završenome postupku rangiranja nađu unutar upisnih kvota TTF-a koje se objavljuju u tekstu natječaja Sveučilišta u Zagrebu. Strani državljani plaćaju participaciju sukladno Odluci Senata od 11. rujna 2012. godine u iznosu od 8.400,00 kuna.


09.05.2018.

 

Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info