Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Opće odredbe

Pravo na pristup razredbenom postupku za upis na preddiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, imaju osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri godine i uspješno položile državnu maturu. Pod položenom državnom maturom se smatraju položeni obvezni predmeti državne mature i to: hrvatski jezik, matematika i strani jezik na osnovnoj ili višoj razini (vidi tablicu niže), te dodatno navedeno u publikaciji Prijave ispita državne mature 2017./2018. i prijave za upis na studijske programe za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu.

Kandidati na razredbenom postupku TTF-a stječu bodove:

a) temeljem postignutog uspjeha u srednjoj školi i

b) temeljem rezultata na ispitima državne mature;

Dodatno za studijski program Tekstilna tehnologija i inženjerstvo-TTI, smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO) te studijski program Tekstilni i modni dizajn-TMD i

c) temeljem dodatne provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti.

 

Studijski program

Hrvatski jezik

Matematika

Strani jezik

Izborni predmet

Provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI

 

Osnova razina – B razina + 50% riješenosti testa

 

Kemija, fizika ili strani jezik

Nema

TTI, smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće - IDTO

 

Osnovna razina – B razina + 50% riješenosti testa

 

Kemija, fizika ili likovna umjetnost

Prag 300 bodova

Tekstilni i modni dizajn - TMD

Viša razina – A razina

 

Osnovna razina – B razina

Likovna umjetnost

Prag 300 bodova

Hrvati izvan Republike Hrvatske

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI

Znanje hrvatskog jezika B1

 

 

 

Nema

Tekstilni i modni dizajn - TMD

Znanje hrvatskog jezika B1

 

 

 

Prag 300 bodova


Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj Upisi u 2018./2019. u kojem su detaljnije objašnjeni kriteriji za upis.

Prijave za pojedine upisne rokove i uvid u rezultate obavljaju se preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta - NISpVU. Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći u publikaciji Brošura za učenike u redovnom sustavu srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Pravo na upis ostvaruju kandidati koji ispunjavaju razredbeni prag i koji se, po završenome postupku rangiranja nađu unutar upisnih kvota TTF-a koje se objavljuju u tekstu natječaja Sveučilišta u Zagrebu. Strani državljani plaćaju participaciju sukladno Odluci Senata od 11. rujna 2012. godine u iznosu od 8.400,00 kuna.


09.05.2018.