Faculty of Textile Technology
 
Uvjeti za upis u više godine studija 2016./2017.

UVJETI UPISA U VIŠE GODINE
SVEUČILIŠNIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJA, SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA TE
PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA
NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU

 

1. Student koji ostvari 50-54 i više ECTS bodova iz predmeta I. godine studija stječe pravo na upis svih predmeta iz II. godine studija, uz plaćanje nepoloženih ECTS bodova i ponovan upis predmeta iz kojih nije položio ispit.

2. Student koji ostvari 110-114 i više bodova od čega 60 ECTS bodova iz predmeta I. godine studija (tj. ima položene SVE predmete I. godine studija) i 50 ECTS bodova iz predmeta II. godine studija stječe pravo na upis svih predmeta iz III. godine studija, uz plaćanje nepoloženih ECTS bodova i ponovan upis predmeta iz kojih nije položio ispit.

3. Student koji ostvari manje od 50 ECTS bodova iz predmeta I. godine studija odnosno manje od 110 ECTS bodova iz predmeta I. i II. godine studija, ponovno upisuje predmete iz kojih nije položio ispit te predmete iz viših godina studija, uz uvjet da zbroj ECTS bodova ponovno upisanih i novoupisanih predmeta u semestru ne može biti veći od 30. Student može upisati i manje od 30 ECTS bodova ukoliko mu raspored ili izbor predmeta koji se izvode u semestru ne odgovara ili ukoliko ne ostvaruje preduvjete za upis pojedinih predmeta.

Upis više od 30 ECTS bodova do maksimalno (uključivo) 45 po semestru može se omogućiti iznimno uspješnim studentima (studenti koji su ostvarili 55 ECTS ili više bodova iz prethodne godine studija te koji imaju prosječnu ocjenu svih položenih predmeta od najmanje 4,00). Upisom pojedinog predmeta, bilo obveznog bilo izbornog, koji pripada studijskom programu student preuzima sve obveze predviđene izvedbenim planom tog predmeta.

4. Student koji je djelomično upisao predmete iz više godine (djelomični upis), sukladno točkama 1., 2. i 3. ovih Uvjeta upisa u više godine studija, može polagati ispite iz te godine tek nakon što je položio sve ispite iz prethodne godine.

5. Ponovnim upisom predmeta student preuzima sve obveze utvrđene Izvedbenim planom nastave i studijskim programom, ali mu se mogu, u dogovoru s nositeljem predmeta, priznati one obveze koje je za dotični predmet već izvršio pri prethodnom upisu predmeta (npr. redovito pohađanje nastave, seminara, laboratorijskih vježbi, sudjelovanje u kontinuiranoj provjeri znanja i sl.).

6. Student može upisati predmete II. i III. godine studija samo ukoliko za određeni predmet ima ispunjene metodske preduvjete (slijednost kolegija).

7. Student može isti predmet upisati najviše dva puta i pristupiti ispitu najviše osam (8) puta. Studentu se svake akademske godine broji polaganje ispita od broja 1, tj. za predmet ponovno upisan iduće akademske godine student ne može iskoristiti neiskorišteno pravo polaganja ispita iz prethodne akademske godine. Student koji niti nakon drugog upisa (i eventualnog osmog izlaska) ne položi ispit iz tog predmeta, gubi pravo studiranja na predmetnom studiju.

8. Tijekom studiranja student može jednom promijeniti studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu pri čemu se studentu, ovisno o planu i programu novoizabranog studija, može priznati dio prethodno položenih predmeta.

9. Ukupno vrijeme studiranja na određenom studiju može biti dvostruko je dulje od vremena trajanja određenog studija pri čemu se svaka godina studija može ponavljati samo jedan put. U vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta.

10. Student koji u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova gubi pravo studiranja na predmetnom studiju.

11. Gubitak prava studiranja na određenom studiju za sobom povlači ispisivanje s predmetnog studija.


Prilog: Odluka

Hodogram upisa u više godine

 

U Zagrebu, 18.04.2016.

Izv. prof. dr. sc. Branka Vojnović, v.r.
Prodekanica za nastavu

 

UPISI U LJETNI SEMESTAR 2016./2017. GODINE I OVJERA (TESTIRANJE) ZIMSKOG SEMESTRA

 

Od akademske godine 2016./2017. uveden je SEMESTRALNI UPIS te se ovim putem obavještavaju svi studenti koji su upisali zimski semestar akad. god. 2016./2017. da su dužni doći upisati se i u ljetni semestar. Studente koji su 1. puta upisali I. godinu preddiplomskih i koji su 1. puta upisali I. godinu diplomskih studija ne trebaju se doći upisati u ljetni semestar jer im je upis cijele godine već obavljen.

Ovjera (testiranje) zimskog semestra akad. god. 2016./2017. i upis u ljetni semestar u akad. god. 2016./2017. godini provoditi će se od 20.02.2017. do zaključno 03.03.2017. godine, u Studentskoj referadi u radno vrijeme za studente (10:00 – 13:00).

Studenti se pozivaju da upis i obaveznih i izbornih predmeta izvrše putem aplikacije Studomat, do zaključno 3. ožujka 2017. do 12:00 sati jer naknadni upis neće biti moguć. Pri upisu u ljetni semestar studenti ne plaćaju upisninu.

Nakon upisa ljetnog semestra preko Studomata, studenti su dužni za upis u cijelosti i ovjeru ljetnog semestra u Studentsku referadu dostaviti i:

  • Indeks
  • Popunjen Zahtjev za testiranjem zimskog semestra akad. god. 2016./2017., koji se podiže u Studentskoj referadi

Studenti koji ne ovjere zimski semestar i ne upišu ljetni semestar, neće moći prisustvovati nastavi ljetnog semestra i polagati ispite u ljetnom semestru kao niti dobiti potvrde o studentskom statusu koje izdaje Studentska referada.

Studenti su obvezni pridržavati se navedenih termina upisa u ljetni semestar jer naknadna ovjera semestra niti upis ljetnog semestra neće biti mogući. Ukoliko ima bilo kakvih nejasnoća, molimo studente da se pravovremeno jave u Studentsku referadu.

Upis predmeta može se poništiti samo tijekom prva dva tjedna nastave i to isključivo iz opravdanih razloga (npr. preklapanje rasporeda, popunjene kvote, nezadovoljavanje preduvjeta i sl.).

Uz predmete iz prethodnog ljetnog semestra koje student mora ponovo upisati (nepoloženi ispiti i/ili nedobiveni potpisi) odobrava se i upis predmeta iz odgovarajućeg višeg semestra uz uvjet da zbroj ECTS bodova ponovno upisanih i novoupisanih predmeta u semestru ne može biti veći od 30. (Ukupan iznos ECTS bodova mora biti u skladu s Odlukom Fakultetskog vijeća od 18. travnja 2016. Uvjeti upisa u više godine studija, točka 3.). Najprije se upisuju predmeti koji se ponovo upisuju i obavezni predmeti više godine studija, a potom izborni do dozvoljenog broja ECTS bodova (30).

Student može upisati i manje od 30 ECTS bodova ukoliko mu raspored ili izbor predmeta koji se izvode u semestru ne odgovara ili ukoliko ne ostvaruje preduvjete za upis pojedinih predmeta.

Upis više od 30 ECTS bodova do maksimalno (uključivo) 45 po semestru može se omogućiti iznimno uspješnim studentima (studenti koji su ostvarili 55 ECTS ili više bodova iz prethodne godine studija te koji imaju prosječnu ocjenu svih položenih predmeta od najmanje 4,00). Zamolba prodekanu za nastavu radi reguliranja statusa iznimno uspješnog studenta predaje se na početku akad.god. tj. pri upisu u zimski semestar.

Upisom pojedinog predmeta, bilo obveznog bilo izbornog, koji pripada studijskom programu student preuzima sve obveze predviđene izvedbenim planom tog predmeta.

Ponovnim upisom predmeta iz kojih nije položen ispit student nanovo stječe pravo polaganja kolokvija, odnosno kontinuirane provjere znanja iz tog predmeta. Ukoliko je za taj predmet već stekao potpis, student je dužan prijaviti se predmetnom nastavniku tijekom prvog tjedna nastave radi reguliranja nastavnih obveza (npr. pohađanje nastave, prijepis potpisa i sl.).

Pri upisu u završnu godinu/završni semestar studija važno je provjeriti iznosi li ukupan zbroj upisanih ECTS bodova najmanje 180 za preddiplomske studije, odnosno najmanje 120 za diplomske studije.

Participiranje u troškovima studija obavlja se u skladu s Ugovorom sklopljenim pri upisu u akad. god. 2016./2017.

Nastava u ljetnom semestru započinje 6. ožujka 2017. prema rasporedu.


Prilog: Postupak upisa u ljetni semestar 2016./2017.

 

Zagreb, 26. siječnja 2017.

Izv. prof. dr. sc. Branka Vojnović, v.r.
Prodekanica za nastavu