unizg Pretraga

Menadžment ljudskih potencijala

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivan Novak

Šifra predmeta

44185

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

2 (1+0+1)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje predavanja, izrada, obrana i predaja seminara.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Prepoznati menadžerske stilove vođenja i posebitosti svakog od njih, na razini pojedinca, operacija i poduzeća.
•    Prepoznati značaj ljudskog potencijala u ukupnim organizacijskim resursima,
•    Objasniti koristi koje donosi upravljanje ljudskim potencijalom,
•    Opisati učinak upravljanja ljudskim potencijalom na razini pojedinca, operacija, poduzeća
•    Opisati ciljeve, aktivnosti, procese i uloge upravljanja ljudskim potencijalom u poduzeću
•    Ocijeniti stupanj razvijenosti upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću.

Okvirni sadržaj predmeta

Pojmovno određenje upravljanja ljudskim potencijalom, Ciljevi rukovođenja ljudskim resursima i posebitosti u tekstilstvu. Nosioci, načela i elementi upravljanja ljudskim potencijalom. Japanski koncept rukovođenja radnom snagom. Novi pristupi upravljanja ljudskim resursima. Ljudski potencijal, razvoj filozofije radne snage i uloga linijskog menagementa. Sociotehnički pristup dizajniranja radnih mjesta u tekstilstvu i modi. Malo poduzeće u tekstilstvu i posebitosti upravljanja ljudskim potencijalom. Makroekonomsko okruženje i menagement ljudskog potencijala.

Cilj predmeta

Razvijanje općih spoznaja o važnosti učinkovitog vođenja vrlo osjetljivog segmenta ekonomske aktivnosti kao i društveno-psihološke motiviranosti ljudskog potencijala na veću poslovnu učinkovitost u poslovnom procesu.
Kao specifični  kompetencija u provođenju cilja i uvođenja ovoga predmeta u studij, vezana je uz posebnost značenja upravljanja ljudskim potencijalom u sektoru tekstila, posebice izražene zastupljenosti ljudskog resursa u odjevnom segmentu,  kao dijelu sveukupnog menadžmenta.

Literatura potrebna za ispit

  • Bahtijarević-Šiber, Fikreta: Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1999
  • Marušić, S.: Upravljanje i razvitak ljudskih potencijala, Ekonomski institut Zagreb, 1995

Dopunska literatura

  • Deželjin, J.: Upravljanje ljudskim potencijalima, Organizator, Zagreb, 1996.

Menadžment ljudskih potencijala

Povezane teme