unizg Pretraga

Menadžment ljudskih potencijala

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivan Novak

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje predavanja, izrada, obrana i predaja seminara.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Pojmovno određenje upravljanja ljudskim potencijalom, Ciljevi rukovođenja ljudskim resursima i posebitosti u tekstilstvu. Nosioci, načela i elementi upravljanja ljudskim potencijalom. Japanski koncept rukovođenja radnom snagom. Novi pristupi upravljanja ljudskim resursima. Ljudski potencijal, razvoj filozofije radne snage i uloga linijskog menagementa. Sociotehnički pristup dizajniranja radnih mjesta u tekstilstvu i modi. Malo poduzeće u tekstilstvu i posebitosti upravljanja ljudskim potencijalom. Makroekonomsko okruženje i menagement ljudskog potencijala.

Cilj predmeta

Razvijanje općih spoznaja o važnosti učinkovitog vođenja vrlo osjetljivog segmenta ekonomske aktivnosti kao i sociopsihološke motiviranosti ljudskog potencijala. Kao specifična kompetencija uvođenja ovoga kolegija u studij vezana je uz posebnost značenja upravljnaja ljudskim potencijalom u tekstilstvu.

Literatura potrebna za ispit

  • Bahtijarević-Šiber, Fikreta: Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1999
  • Marušić, S.: Upravljanje i razvitak ljudskih potencijala, Ekonomski institut Zagreb, 1995

Dopunska literatura

  • Deželjin, J.: Upravljanje ljudskim potencijalima, Organizator, Zagreb, 1996.

Menadžment ljudskih potencijala

Povezane teme