unizg Pretraga

Natječaj; listopad

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: tajnik ureda dekana, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na rodiljni dopust).

Natječaj je objavljen pod točkom 7. na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta dana 29. rujna 2021. godine, na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29. rujna 2021. godine, u „Narodnim novinama“ br. 107/2021. od 1. listopada 2021. godine te u dnevnom tisku „24 sata“ dana 2. listopada 2021. godine.

i raspisuje

N A T J E Č A J

1.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnoj službi, interni naziv: šef računovodstva, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Uvjeti :

 • Završen dodiplomski ili sveučilišni diplomski studij ekonomske struke
 • Magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke
 • 3 godine radnog iskustva u računovodstvu na istim ili sličnim poslovima
 • znanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • odgovarajuće psihofizičke osobine za rukovoditeljske poslove

2. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: tajnik ureda dekana, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na rodiljni dopust).

Uvjeti :

 • VSS, Pravni fakultet/završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • znanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika

3. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik, interni naziv: tehnički suradnik u Studentskoj referadi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom

Uvjeti :

 • SSS društvenog ili tehničkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • znanje rada na osobnom računalu

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Osim navedenih uvjeta pristupnici/e moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se pristupnik/ca prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu pristupnici/ce natječaja trebaju priložiti:

 • životopis i motivacijsko pismo,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 • presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • dokaz o znanju rada na osobnom računalu,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika.

Pristupnici/e koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale pristupnike/ce samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

S pristupnicima/ama prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se testiranje/intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik/ca ne pristupi testiranju/intervjuu, smatra se da je isti povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja/intervjua biti će objavljeno na web stranici http://www.ttf.unizg.hr  najmanje dva dana prije njegovog održavanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja (zasebno za svako mjesto), podnose se u dva primjerka.

Pristupnici/e na natječaj obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Na omotnici je potrebno navesti broj točke natječaja za koju se pristupnik/ca prijavljuje.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Prilog:

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
21.10.2021 10:28

Natječaj; listopad