unizg Pretraga

Natječaj - redoviti profesor; studeni

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića, 28a, raspisuje:

N A T J E Č A J

1. Za izbor  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju.

Poseban uvjet:
Znanje i iskustvo u području teorije i tehnologije bojadisanja i tiska tekstila.

Uvjeti:

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju te podatke o znanstvenoj/umjetničkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

Pristupnici/e, koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te uz prijavu priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale pristupnike,  samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja -poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Pristupnici/e su obavezni dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u dva primjerka, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

 

Prilog:

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
02.11.2020 11:11

Natječaj - redoviti profesor; studeni