unizg Pretraga

Natječaj; rujan 2021

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Natječaj je objavljen pod točkom 1. na web stranici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 21. srpnja 2021.,  u „Narodnim novinama“ br. 83/2021 od 21. srpnja 2021. godine, u dnevnom tisku „24 sata“ 22. srpnja 2021. godine i na Euraxessu 26. srpnja 2021. godine

i raspisuje

N A T J E Č A J

 1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
 2.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za odjevnu tehnologiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
 3.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za odjevnu tehnologiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
 4. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
 5. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
 6.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Kemija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za primijenjenu kemiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Posebni uvjeti:

 • Pod točkom 1.  - prednost pri izboru imaju pristupnici s iskustvom u području projektiranja tkanina i  tehnologije tkanja.
 • Pod točkom 2. - prednost pri izboru imaju pristupnici koji posebno poznaju istraživačke metode u području antropometrije s primjenom u postupcima   konstruiranja odjeće.
 • Pod točkom 3. -  prednost pri izboru imaju pristupnici koji poznavaju visokotehnološke metode spajanja dijelova odjeće.
 • Pod točkom 4. - prednost  pri izboru imaju pristupnici s ocjenskim radom iz područja oplemenjivanja tekstila i/ili   sudjelovanjem u istraživačkom radu u području oplemenjivanja i njege tekstila i/ili s radnim iskustvom u području oplemenjivanja i njege tekstila.
 • Pod točkom 5. - prednost pri izboru imaju pristupnici s iskustvom i znanjem u području tkanja.
 • Pod točkom 6. - prednost pri izboru imaju pristupnici sa diplomskim radom iz područja analitičke kemije.         

Uvjeti za pristupnike/ce na natječaje objavljene pod točkama 1. - 6.:

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18) te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju te podatke o znanstvenoj/umjetničkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

7.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: tajnik ureda dekana, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na rodiljni dopust).

Uvjeti :

 • VSS, Pravni fakultet/završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • znanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika

8. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ureda za projekte, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

( upražnjeno radno mjesto ).

    Uvjeti:

- završen diplomski ili sveučilišni diplomski studij društvenog, prirodoslovnog ili tehničkog smjera
- minimalno jedna godina radnog staža u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
- minimalno 6 mjeseci radnog staža na poslovima projektnog menadžmenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
- iskustvo sudjelovanja u izradi projektnih prijava za javno visoko učilište
- poznavanje dva svjetska jezika (engleski jezik obavezan)
- znanje rada na osobnom računalu

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Osim navedenih uvjeta pristupnici moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se pristupnik/ca prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu pristupnici/ce natječaja pod točkama 7. i 8. trebaju priložiti:

 • životopis i motivacijsko pismo,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 • presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • dokaz o znanju rada na osobnom računalu,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika.

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj pod točkama 7. i 8. koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se testiranje/intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik ne pristupi testiranju/intervjuu, smatra se da je isti povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja/intervjua biti će objavljeno na web stranici http://www.ttf.unizg.hr  najmanje dva dana prije njegovog održavanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja (zasebno za svako mjesto), podnose se u dva primjerka.

Pristupnici/e na natječaj pod točkama 1. – 6.  obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Pristupnici/e na natječaj pod točkama 7. i 8. obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28 a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Na omotnici je potrebno navesti broj točke natječaja za koju se pristupnik/ca prijavljuje.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Prilog:

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
29.09.2021 09:52

Natječaj; rujan 2021