unizg Pretraga

Natječaj - šef računovodstva, tehnički suradnik u financijskoj službi, tajnik ureda dekana; veljača

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste - rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi, interni naziv: šef računovodstva, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

Uvjeti:

- završen dodiplomski ili sveučilišni diplomski studij ekonomske struke
- magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- minimalno jedna godina radnog staža u računovodstvu državne ili javne službe na istim ili sličnim poslovima
- važeći certifikat u području javne nabave
- znanje rada na osobnom računalu
- poznavanje engleskog jezika
- odgovarajuće psihofizičke osobine za rukovoditeljske poslove

2. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik u financijskoj službi, na neodređeno vrijeme, punom radnom vremenu

Uvjeti:

- SSS ekonomskog smjera
- minimalno 2 godine radnog iskustva na poslovima struke

Poseban uvjet:

  • znanje rada na osobnom računalu
  • poznavanje engleskog jezika

3. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: tajnik ureda dekana, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za porodiljni) ;

Uvjeti :

- VSS, Pravni fakultet/završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- znanje rada na osobnom računalu
- poznavanje engleskog jezika

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis i motivacijsko pismo,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
  • presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
  • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
  • dokaz o znanju rada da osobnom računalu,
  • dokaz o poznavanju stranog jezika.

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj, te priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik ne pristupi intervjuu, smatra se da je isti povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na web stranici www.ttf.unizg.hr najmanje dva dana prije njegovog održavanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja (zasebno za svako mjesto), podnose se u dva primjerka, u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Na omotnici je potrebno navesti broj točke natječaja za koju se kandidat prijavljuje.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
11.02.2021 12:18

Natječaj - šef računovodstva, tehnički suradnik u financijskoj službi, tajnik ureda dekana; veljača