unizg Pretraga

Natječaj; studeni

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, raspisuje

N A T J E Č A J

 1. za izbor jednog izvršitelja/ice (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti/a profesor/ica u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
 2. za izbor jednog izvršitelja/ice (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti/a profesor/ica, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnim vremenu u Zavodu za primjenjenu kemiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
   
  Poseban uvjet:
  prednost imaju kandidati s znanstveno-istraživačkim radom u području organske kemije
   
 3. za izbor jednog izvršitelja/ice (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent/ica , u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme do povratka na rad zaposlenice na bolovanju, u punom radnom vremenu, na Zavodu za odjevnu tehnologiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
   
  Poseban uvjet:
  ocjenski rad iz područja računalnog 2D3D projektiranja odjeće i napredna razina primjene CAD programa i sustava za 3D simulaciju i animaciju odjeće

Uvjeti za pristupnike/ce na natječaje objavljene pod točkama 1. - 3.:

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18) te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju te podatke o znanstvenoj/umjetničkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

Pristupnici/e koji/e kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja (zasebno za svako mjesto), podnose se u dva primjerka.

Pristupnici/e na natječaj obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28 a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Na omotnici je potrebno navesti broj točke natječaja za koju se pristupnik/ca prijavljuje.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Prilog:

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
29.11.2021 12:29

Natječaj; studeni