unizg Pretraga

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića, 28a, raspisuje 

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u trajanju od jedne godine, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost HRZZ-IP-2016-06-6878 "Ciljana izrada prototipa vlaknastog nosača za uzgoj tkivnih stanica kombiniranim elektroispredanjem", u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija ili Kemijsko inženjerstvo ili znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje Biotehnologija.

Uvjeti:
Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugim provedbenim propisima.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diploma o završenom studiju, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

Pristupnici/e koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici/e su obavezni dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u dva primjerka, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj HRZZ poslijedoktorand".

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
23.12.2019 13:19

NATJEČAJ