unizg Pretraga

Natječaji; lipanj

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto doktoranda na projektu „Razvoj biorazgradivog netkanog agrotekstila iz prirodnih i obnovljivih izvora“ oznaka projekta KK. 01.2.1.02.0270, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • VSS, dodiplomski studij Tekstilne tehnologije, Tekstilno-mehanički smjer ili diplomski studij Tekstilne tehnologije i inženjerstva, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
  • znanje engleskog jezika.

Prednost pri izboru imaju kandidati s ocjenskim radom iz područja netkanog tekstila i/ili sudjelovanjem u istraživačkom radu u području netkanog tekstila i/ili s radnim iskustvom u industriji.

2. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste stručni suradnik, na projektu „Razvoj biorazgradivog netkanog agrotekstila iz prirodnih i obnovljivih izvora“ oznaka projekta 01.2.1.02.0270, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • VSS, dodiplomski studij Tekstilne tehnologije, Tekstilno-kemijski smjer ili diplomski studij Tekstilne tehnologije i inženjerstva, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
  • znanje engleskog jezika.

Prednost pri izboru imaju kandidati s radnim iskustvom u industriji u procesima proizvodnje netkanog tekstila.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome s prijepisom ocjena, dokaz o državljanstvu, uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci), dokaznica o poznavanju engleskog jezika.

Pristupnici/e, koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te uz prijavu priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale pristupnike,  samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja-poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se u dva primjerka, u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom za koji je natječaj prijava.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Prilog:

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
17.06.2021 09:53

Natječaji; lipanj