unizg Pretraga

Natječaji; studeni 2022.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, objavljuje

N A T J E Č A J

  1. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za primijenjenu kemiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
  2. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.
  3. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste stručni suradnik, na projektu „Razvoj biorazgradivog netkanog agrotekstila iz prirodnih i obnovljivih izvora“ oznaka projekta KK 01.2.1.02.0270, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta.

Posebni uvjeti:

Pod točkom 2. - prednost imaju kandidati sa stečenim zvanjem diplomiranog inženjera ili magistra struke Tekstilne tehnologije i inženjerstva, smjer: Tekstilno-kemijska tehnologija ili Tekstilna kemija, materijali i ekologija. Prednost imaju kandidati s iskustvom u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu u području bojadisanja, tekstilnog tiska i teorije boje.

Pod točkom 3. - prednost pri izboru imaju kandidati s iskustvom u području znanstveno-istraživačkog rada te rada na specijaliziranim tekstilnim laboratorijskim uređajima i instrumentima.

Uvjeti za pristupnike/ce na natječaj objavljen pod točkom 1.:

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka UsRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18 Odluka UsRH).

Uvjeti za pristupnike/ce na natječaj objavljen pod točkom 2.:

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 119/2022).

Pristupnici/e na natječaje objavljene pod točkama 1. i 2. obavezni su prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju te podatke o znanstvenoj/umjetničkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani na natječaje objavljene pod točkama 1. i 2. obavezni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

Uvjeti za pristupnike/ce na natječaj objavljen pod točkom 3.:

Pristupnici/e trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • VSS, diplomski sveučilišni studij Tekstilne tehnologije i inženjerstva, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
  • znanje engleskog jezika.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome s prijepisom ocjena, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaznica o poznavanju engleskog jezika.

Pristupnici/e pod točkama od 1. – 3.:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Osim navedenih uvjeta pristupnici moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se pristupnik/ca prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/2019, 84/2021) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja (zasebno za svako mjesto), podnose se u dva primjerka.

Pristupnici/e na natječaje objavljene pod točkama 1. i 2. obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Pristupnici/e na natječaj objavljen pod točkom 3. prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se u dva primjerka, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Na omotnici je potrebno navesti broj točke natječaja za koju se pristupnik/ca prijavljuje.

U Zagrebu, 17. 11. 2022. g                           

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Prilog:

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
17.11.2022 14:06

Natječaji; studeni 2022.