unizg Pretraga

Natječaji; svibanj

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se javni natječaj za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija ili Kemijsko inženjerstvo ili znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: Otpadne tvari ili znanstvenom području: Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju: Farmacija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom do kraja trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost UIP-HRZZ-2017-05-8780 „Bolničke zaštitne tekstilije“ (14.9.2023.), objavljen 01. veljače 2022. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u Narodnim novinama br. 14/2022 02. veljače 2022. godine, u dnevnom listu „24 sata“ dana 03. veljače 2022. godine i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora 02. veljače 2022. godine.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, raspisuje

N A T J E Č A J

1.  Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

2. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija ili Kemijsko inženjerstvo ili znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: Otpadne tvari ili znanstvenom području: Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju: Farmacija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom do kraja trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost UIP-HRZZ-2017-05-8780 „Bolničke zaštitne tekstilije“ (14.9.2023.) za rad na istom sukladno Financijskom i Radnom planu.

3. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za odjevnu tehnologiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

4. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

5. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj odsjeka, interni naziv: električar na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

6. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: voditelj kadrovske službe na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

7. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme (najduže do 6 mjeseci) u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Posebni uvjeti:

Pod točkom 1. – prednost imaju pristupnici sa znanstveno-nastavnim radom iz područja njege tekstila i kože.

Pod točkom 3. – prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom u području računalnog dizajna i primjeni 2D/3D sustava za kreativne industrije, iskustvo u održavanju računala.

Pod točkom 4. – prednost imaju pristupnici sa stečenim zvanjem dipl. inž. tekstilne tehnologije, smjer Procesni: Tekstilno-kemijska tehnologija ili mag. ing. techn. text., TTI: Tekstilna kemija, materijali i ekologija.

Uvjeti za pristupnike/ce na natječaje pod točkama od 1. - 4.:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13;139/13; 101/14, 60/15, 131/17 i 96/18 Odluka UsRH) te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju te podatke o znanstvenoj/umjetničkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Osim navedenih uvjeta pristupnici moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se pristupnik/ca prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uvjeti za pristupnike/ce na natječaje pod točkama od 5. - 7.:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici pod rednim brojem 5. natječaja trebaju ispunjavati uvjete:

 • VŠS ili SSS ili VKV tehničkog smjera,
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici pod rednim brojem 6. natječaja trebaju ispunjavati uvjete:

 • VSS, završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (Pravni fakultet),
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office),
 • poznavanje engleskog jezika.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici pod rednim brojem 7. natječaja trebaju ispunjavati uvjete:

 • SSS društvenog ili tehničkog smjera,
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • znanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu pristupnici/ce natječaja pod točkama od 5. - 7. trebaju priložiti:

 • životopis i motivacijsko pismo,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 • presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • pristupnici pod rednim brojem 6. i 7. dužni su uz prijavu na natječaj priložiti dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu, te
 • pristupnici pod rednim brojem 6. dužni su uz prijavu na natječaj priložiti i dokaz o poznavanju stranog jezika.

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/2019, 84/2021) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj pod točkama od 5. - 7. koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se testiranje/intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik ne pristupi testiranju/intervjuu, smatra se da je isti povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja/intervjua biti će objavljeno na web stranici http://www.ttf.unizg.hr  najmanje dva dana prije njegovog održavanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja (zasebno za svako mjesto), podnose se u dva primjerka.

Pristupnici/e na natječaj pod točkama 1. i 2. obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Pristupnici/e na natječaj pod točkama 3. i 4. obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Pristupnici/e na natječaj pod točkama od 5. - 7. obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Na omotnici je potrebno navesti broj točke natječaja za koju se pristupnik/ca prijavljuje.

U Zagrebu, 3. 5. 2022. g.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Prilog:

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
03.05.2022 15:30

Natječaji; svibanj