unizg Pretraga

Obavijest o poništenju natječaja / Natječaji; ožujak

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste - rukovoditelj pododsjeka u središnjoj  službi, interni naziv: šef računovodstva, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

2. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik u financijskoj službi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

3. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: tajnik ureda dekana, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za porodiljni),

objavljenog na web stanici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 11. veljače 2021., u „Narodnim novinama“ br. 14/21 od 12. veljače 2021. godine, te u dnevnom tisku „24 sata“ 14. veljače 2021. godine

i raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Znanost o umjetnosti, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Uvjeti:

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju te podatke o znanstvenoj/umjetničkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

  

2. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste - rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi, interni naziv: šef računovodstva, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

Uvjeti:

 • završen dodiplomski ili sveučilišni diplomski studij ekonomske struke
 • magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke
 • minimalno jedna godina radnog staža u računovodstvu državne ili javne službe na istim ili sličnim poslovima
 • važeći certifikat u području javne nabave
 • znanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • odgovarajuće psihofizičke osobine za rukovoditeljske poslove

  

3. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik u financijskoj službi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

Uvjeti:

 • SSS ekonomskog smjera
 • minimalno 2 godine radnog iskustva na poslovima struke

Poseban uvjet:

 • znanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika

  

4. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: tajnik ureda dekana, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za porodiljni);

Uvjeti :

 • VSS, Pravni fakultet/završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • znanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu kandidati natječaja pod točkom 2., 3. i  4. trebaju priložiti:

 • životopis i motivacijsko pismo,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 • presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • dokaz o znanju rada da osobnom računalu,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika.

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj, te priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj pod točkom 2., 3. i 4. koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik ne pristupi intervjuu, smatra se da je isti povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua biti će objavljeno na web stranici http://www.ttf.unizg.hr  najmanje dva dana prije njegovog održavanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja (zasebno za svako mjesto), podnose se u dva primjerka.

Pristupnici/e na natječaj pod točkom 1. obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Pristupnici/e na natječaj pod točkom 2., 3. i 4. obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječajna dokumentacija se dostavlja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Na omotnici je potrebno navesti broj točke natječaja za koju se kandidat prijavljuje.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Prilog:

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
17.03.2021 13:18

Obavijest o poništenju natječaja / Natječaji; ožujak