unizg Pretraga

Poništenje natječaja; Natječaji, srpanj 2021

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto doktoranda na projektu „Razvoj biorazgradivog netkanog agrotekstila iz prirodnih i obnovljivih izvora“ oznaka projekta KK.01.2.1.02.0270, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta

natječaj objavljen pod točkom 1. na web stranici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 17. lipnja 2021., u „Narodnim novinama“ br. 67/2021 od 18. lipnja 2021. godine, u dnevnom tisku „24 sata“ 18. lipnja 2021. godine i na Euraxessu 17. lipnja 2021. godine

i raspisuje

N A T J E Č A J

1.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

2.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Ekonomija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom - zamjena za zaposlenicu koja koristi neplaćeni dopust, u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

3.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju doktorand, na određeno vrijeme do završetka trajanja projekta, u punom radnom vremenu, na IRI projektu „Razvoj biorazgradivog netkanog agrotekstila iz prirodnih i obnovljivih izvora“,  KK.01.2.1.02.0270.

Uvjeti:

 • VSS, dodiplomski studij Tekstilne tehnologije, Tekstilno-mehanički smjer ili diplomski studij Tekstilne tehnologije i inženjerstva, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
 • znanje engleskog jezika.

4.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, na određeno vrijeme (najviše na 4 godine) u punom radnom vremenu za rad na HRZZ projektu „Tekstilni materijali za povećanu udobnost u sportu“ – TEMPO, temeljem odobrenog financiranja projekta od strane Hrvatske zaklade za znanost u okviru natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02-4746).

Uvjeti:

 • završen diplomski studij Tekstilne tehnologije i inženjerstva,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

5.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, na određeno vrijeme (najviše na 4 godine) u punom radnom vremenu za rad na HRZZ projektu „Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz poliesterskih tekstilija u procesu pranja“ – InWaShed-MP, temeljem odobrenog financiranja projekta od strane Hrvatske zaklade za znanost u okviru natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02-6750).

Uvjeti:

 • završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija (stečeno zvanje dipl. inž. tekstilne tehnologije, smjer procesni, tekstilno-kemijska tehnologija ili mag. ing. techn. text., modul: tekstilna kemija, materijali i ekologija)
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom i integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij – poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i tehnologija

Posebni uvjeti:

 Pod točkom  3.           prednost pri izboru imaju pristupnici s ocjenskim radom iz područja netkanog tekstila i/ili sudjelovanjem u istraživačkom radu u području netkanog tekstila i/ili s radnim iskustvom u industriji

 Pod točkom 4.           izvrsno poznavanje engleskog jezika, prednost imaju pristupnici s visokom motivacijom za profesionalnim usavršavanjem i izvrsnim komunikacijskim i prezentacijskim vještinama

Pod točkom  5.           dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim skupovima. Prednost će se dati pristupnicima koji su tijekom studija pokazali interes za istraživački rad u području: procesa pranja tekstilija, procesa modifikacije tekstilija, fizikalno-kemijske karakterizacije tekstilija, procesa obrade i karakterizacije otpadnih voda

Uvjeti za pristupnike/ce na natječaje objavljene pod točkama 1. - 5.:

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18) te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju te podatke o znanstvenoj/umjetničkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

6.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: voditelj kadrovske referade, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na mirovanje radnog odnosa)

Uvjeti :

 • VSS, Pravni fakultet/završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • znanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Osim navedenih uvjeta pristupnici moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se pristupnik/ca prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu pristupnici/ce natječaja pod točkom 6. trebaju priložiti:

 • životopis i motivacijsko pismo,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 • presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • dokaz o znanju rada na osobnom računalu,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika.

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj pod točkom 6. koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se testiranje/intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik ne pristupi testiranju/intervjuu, smatra se da je isti povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja/intervjua biti će objavljeno na web stranici http://www.ttf.unizg.hr  najmanje dva dana prije njegovog održavanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja (zasebno za svako mjesto), podnose se u dva primjerka.

Pristupnici/e na natječaj pod točkama 1. – 5.  obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Pristupnici/e na natječaj pod točkom 6. obavezni su dostaviti natječajnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28 a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Na omotnici je potrebno navesti broj točke natječaja za koju se pristupnik/ca prijavljuje.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Prilog:

Kadrovska referada

Kategorija
Natječaji
Objavljeno
20.07.2021 14:05

Poništenje natječaja; Natječaji, srpanj 2021