unizg Pretraga

Politika kvalitete, misija i vizija

Politika kvalitete

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet je vodeća znanstvenoistraživačka i nastavna institucija u Republici Hrvatskoj u području tekstilnog inženjerstva i tehnologije te modnog dizajna.

Dugogodišnja djelatnost Fakulteta u naobrazbi visokokvalitetnog stručnog kadra te provedba znanstvenih, umjetničkih i stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom glavni je pokretač razvoja hrvatskog gospodarstva u navedenom području djelovanja. Pristup upravljanju kvalitetom na Fakultetu temeljen je na unutarnjim i vanjskim vrjednovanjima, kao i na samovrjednovanju i studentskim anketama. Osiguravanje i promicanje kulture kvalitete na Fakultetu smatra se trajnim procesom koji je integriran u svakodnevni nastavni, istraživački i stručni rad.

Predanost Fakulteta promicanju kvalitete u svim segmentima djelovanja očituje se u:

  • Misiji, viziji i strateškom okviru razvoja Fakulteta te načinima njihova ostvarivanja;
  • Razvoju sustava upravljanja kvalitetom temeljenim na strateškim dokumentima Sveučilišta, pravnoj regulativi u Republici Hrvatskoj, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i drugim normativnim dokumentima kvalitete vezanim uz djelatnost Fakulteta;
  • Postupcima unutarnjih i vanjskih periodičkih neovisnih prosudbi sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa smjernicama Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske, u skladu s zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 u području menadžmenta Fakulteta te internim prosudbama u svrhu njegova trajnog poboljšavanja;
  • Stvaranju poticajnog okružja za promicanje kulture kvalitete na Fakultetu te trajnim naporima na poboljšavanju i inovacijama u nastavi, istraživačkom i stručnom radu te transferu znanja u gospodarstvo;
  • Uskoj suradnji s unutarnjim i vanjskim dionicima sustava upravljanja kvalitetom: studentima, djelatnicima Fakulteta, akademskom zajednicom, društvenom zajednicom na lokalnoj i nacionalnoj razini, gospodarstvom, nadležnim ministarstvima, nacionalnim agencijama i civilnim društvom.

Cilj osiguravanja kvalitete izgradnja je mehanizma za promicanje kvalitete i postizanje njene najviše razine u obrazovnim, znanstvenoistraživačkim i inovacijskim aktivnostima te stručnim i administrativnim djelatnostima na Fakultetu.

Ova politika temeljni je okvir za strateško planiranje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno­tehnološkog fakulteta i odredivanje ciljeva kvalitete, a s njom su upoznati svi djelatnici Fakulteta.

Politika kvalitete Fakulteta redovito se prati i unaprjeduje sukladno potrebama.
Zagreb, veljača 2018.

Misija

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet je visoko učilište koje obrazuje kompetentne stručnjake i provodi visokokvalitetna znanstvena, umjetnička i stručna istraživanja prvenstveno iz tehničkog područja, polja tekstilne tehnologije. Svojim radom kontinuirano pridonosi prosperitetu svojih struka u tehničkom području te društvu u cjelini.

TTF potiče istraživanja u prirodoslovnom, umjetničkom, društvenom i humanističkom području te ostalim poljima unutar tehničkog područja s ciljem sinergije i interdisciplinarnosti. Znanstvena istraživanja se usmjeravaju sukladno potrebama društvenog i gospodarskog razvoja, a nastavni proces je usklađen s tržištem rada i potrebama društva.

Vizija

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet međunarodno je priznata obrazovna i znanstvena institucija u području tekstilnog inženjerstva i tehnologije te modnog dizajna. TTF je ravnopravan dionik Europskog prostora visokog obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora.

Cilj TTF-a je zadržavanje vodeće pozicije u regiji uz kontinuiranu suradnju sa srodnim fakultetima i institutima unutar Europskog istraživačkog prostora (European Research Area - ERA) i Europskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area - EHEA). Time će se ujedno doprinijeti internacionalizaciji Sveučilišta, jednom od strateških ciljeva Sveučilišta u Zagrebu te odgovoriti velikim društvenim izazovima našeg vremena koje pred nas postavlja Europska unija.

Politika kvalitete, misija i vizija

Povezane teme