unizg Pretraga

Uvjeti upisa u više godine/zimskog semestra ak. god. 2022./2023. i važni datumi

Uvjeti upisa u više godine sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija te preddiplomskog stručnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu

 1. Upisi u višu godinu studija bit će semestralni (posebno će se upisivati zimski, a posebno ljetni semestar). Upis će se izvoditi putem aplikacije Studomat.
 2. Student koji ostvari 50 i više ECTS bodova iz predmeta I. godine studija stječe pravo na upis svih predmeta iz II. godine studija uz obavezu ponovnog upisa predmeta iz kojih nije položio ispit.
 3. Student koji ostvari 110 i više bodova od čega 60 ECTS bodova iz predmeta I. godine studija (tj. Ima položene SVE predmete I. godine studija) i 50 ECTS bodova iz predmeta II. godine studija stječe pravo na upis svih predmeta iz III. godine studija uz obavezu ponovnog upisa predmeta iz kojih nije položio ispit.
 4. Student koji ostvari manje od 50 ECTS bodova iz predmeta I. godine studija odnosno manje od 110 ECTS bodova iz predmeta I. i II. godine studija, ponovno upisuje predmete iz kojih nije položio ispit te predmete iz viših godina studija, uz uvjet da zbroj ECTS bodova ponovno upisanih i novoupisanih predmeta u semestru ne može biti veći od 30.
 5. Upis više od 30 ECTS bodova do uključivo 40 po semestru može se omogućiti iznimno uspješnim studentima (student koji je položio sve ispite iz prethodne studijske godine do kraja jesenskog ispitnog roka prosječnom ocjenom najmanje 4,00 – čl. 59 Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu i čl. 50 Pravilnika o Stručnom studiju tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu).
 6. Ponovnim upisom predmeta student preuzima sve obveze utvrđene Izvedbenim planom nastave i studijskim programom, ali mu se mogu, u dogovoru s nositeljem predmeta, priznati one obveze koje je za dotični predmet već izvršio pri prethodnom upisu predmeta (npr. redovito pohađanje nastave, seminara, laboratorijskih vježbi, sudjelovanje u kontinuiranoj provjeri znanja i sl.). Student je dužan tijekom prva dva tjedna nastave javiti se nositelju predmeta kojeg ponovno upisuje.
 7. Student može upisati predmete iz više godine studija samo ukoliko za određeni predmet ima ispunjene metodske preduvjete (slijednost predmeta).
 8. Upis predmeta može se poništiti samo tijekom prva dva tjedna nastave i to isključivo iz opravdanih razloga (npr. preklapanje rasporeda).
 9. Student može isti predmet upisati najviše dva puta. Student koji niti nakon drugog upisa ne položi ispit iz tog predmeta, gubi pravo studiranja na predmetnom studiju.
 10. Student može pristupiti ispitu najviše osam (8) puta. Student koji ne položi ispit niti nakon osmog izlaska, gubi pravo studiranja na predmetnom studiju.
 11. Student koji u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova gubi pravo studiranja na predmetnom studiju.
 12. Tijekom studiranja student može jednom promijeniti studijski program na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu pri čemu se studentu, ovisno o planu i programu novoizabranog studijskog programa, može priznati dio prethodno položenih predmeta.
 13. Ukupno vrijeme studiranja na određenom studiju može biti dvostruko dulje od vremena trajanja određenog studija pri čemu se svaka godina studija može ponavljati samo jedan put. U vrijeme trajanja studija ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza studenta.
 14. Gubitak prava studiranja na određenom studiju za sobom povlači ispisivanje s predmetnog studija.

Svaki student je u obvezi za svaku ratu školarine poslati poruku, na adresu elektroničke pošte uplata@ttf.hr sljedećeg sadržaja:

 1. Ime i prezime uplatitelja npr. "Marko Marković"
 2. Ime i prezime studenta (JMBAG i OIB) npr. "Pero Perić (JMBAG: 0123456789, OIB: 01234567890)"
 3. Broj rate školarine (1., 2., 3., 4. itd.) za akademsku godinu XXXX/YYYY npr. "2. rata školarine za akademsku godinu 2017./2018."
 4. Skeniranu ili fotografiranu uplatnicu i datum uplate (bez obzira da li je to vidljivo iz uplatnice ili ne)

Po uspješno završenom ljetnom semestru ak. god. 2021./2022., student je dužan upisati višu godinu/ zimski semestar ak. god. 2022./2023. Upis više godine/zimskog semestra uz odabir te potvrdu obveznih i izbornih predmeta provoditi će se putem aplikacije Studomat u razdoblju od 12.9.2022. do 30.09.2022., uz naknadnu potvrdu u Studentskoj referadi prema sljedećem rasporedu:

 

Prvi tjedan upisa:

12.9.2022. - 2. godina diplomskog studija TMD

13.9.2022. - 2. godina diplomskog i preddiplomskog studija TTI

14.9.2022. - 2. godina preddiplomskog studija TMD

15.9.2022. - 3. godina preddiplomskog studija TTI

16.9.2022. - 3. godina preddiplomskog studija TMD

Drugi tjedan upisa:

19.9.2022. - 2. godina diplomskog studija TMD

20.9.2022. - 2. godina diplomskog i preddiplomskog studija TTI

21.9.2022. - 2. godina preddiplomskog studija TMD

22.9.2022. - 3. godina preddiplomskog studija TTI

23.9.2022. - 3. godina preddiplomskog studija TMD

Treći tjedan upisa:

26.9.2022. - 2. godina diplomskog studija TMD

27.9.2022. - 2. godina diplomskog i preddiplomskog studija TTI

28.9.2022. - 2. godina preddiplomskog studija TMD

29.9.2022. - 3. godina preddiplomskog studija TTI

30.9.2022. - 3. godina preddiplomskog studija TMD

Promjenu odabira izbornih predmeta moguće je provesti u prva dva tjedna zimskog semestra (od 3.10 do 14.10).

Svaki student je dužan uplatiti troškove upisnine u iznosu od 250,00 kn na račun TTF-a: IBAN broj (ZABA): HR4223600001101271363 s naznakom "prezime i ime studenta – upisnina u __. godinu studija" s pozivom na broj odobrenja: 6526452 - OIB i o tome donijeti dokaz (preslika uplatnice). U troškove upisnine uključeni su i troškovi osiguranja studenata i administrativni troškovi.

 

Zamolbe studenata Prodekanu za nastavu važne za upis više godine/zimskog semestra ak. god. 2022./2023. potrebno je predati u pisanom obliku u pisarnicu Fakulteta (urudžbeni ured) isključivo do 23.9.2022.

 

Studenti koji po uspješnom završetku preddiplomskog sveučilišnog studija planiraju upisati diplomski sveučilišni studij, završni rad bi trebali obraniti do, uključivo, 16.9.2022. Studenti preddiplomskih sveučilišnih studija koji ne planiraju upisati diplomski sveučilišni studij ak. god. 2022./2023. i studenti preddiplomskog stručnog studija s mjestom održavanja u Varaždinu završni rad bi trebali obraniti do, uključivo, 30.9.2022. Studenti završne godine diplomskog studija diplomski rad bi također trebali obraniti do 30.9.2022., a svi uz prethodni dogovor termina obrane u Studentskoj referadi minimalno osam dana prije datuma obrane.

Upisi studenata u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija u rujanskom roku provoditi će se 21. i 22. 9. 2022. godine.

Nastava u ak. god. 2022./2023. će započeti u ponedjeljak 03.10.2022. prema oglašenom rasporedu.

Upisi u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija provoditi će se od 27.9. do 30.09. 2021. godine, a prema sljedećem rasporedu:

26.9.2022. - 1. godina diplomskog studija TTI/smjerovi: OI, PMT, TKME

27.9.2022. - 1. godina diplomskog studija TTI/smjerovi: IDT i IDO i TMD/smjerovi: TKM i K

28.9.2022. - 1. godina diplomskog studija TMD/smjerovi: MD i DT

29.9.2022. - 1. godina diplomskog studija TMD/smjerovi: TKM i K

Nastava na diplomskom sveučilišnom studiju u ak. god. 2022./2023. će započeti u ponedjeljak, 3.10.2022. prema oglašenom rasporedu.

Zagreb, 8.9.2022.

Uvjeti upisa u više godine/zimskog semestra ak. god. 2022./2023. i važni datumi