unizg Pretraga

Uvjeti za upis u više godine studija 2019./2020.

Uvjeti upisa u više godine sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija te preddiplomskog stručnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu

 1. Upisi u višu godinu studija bit će semestralni (posebno će se upisivati zimski, a posebno ljetni semestar). Upis će se izvoditi putem aplikacije Studomat.

 2. Student koji ostvari 50 i više ECTS bodova iz predmeta I. godine studija stječe pravo na upis svih predmeta iz II. godine studija uz obavezu ponovnog upisa predmeta iz kojih nije položio ispit.

 3. Student koji ostvari 110 i više bodova od čega 60 ECTS bodova iz predmeta I. godine studija (tj. ima položene SVE predmete I. godine studija) i 50 ECTS bodova iz predmeta II. godine studija stječe pravo na upis svih predmeta iz III. godine studija uz obavezu ponovnog upisa predmeta iz kojih nije položio ispit.

 4. Student koji ostvari manje od 50 ECTS bodova iz predmeta I. godine studija odnosno manje od 110 ECTS bodova iz predmeta I. i II. godine studija, ponovno upisuje predmete iz kojih nije položio ispit te predmete iz viših godina studija, uz uvjet da zbroj ECTS bodova ponovno upisanih i novoupisanih predmeta u semestru ne može biti veći od 30.

 5. Upis više od 30 ECTS bodova do uključivo 40 po semestru može se omogućiti iznimno uspješnim studentima (student koji je položio sve ispite iz prethodne studijske godine do kraja jesenskog ispitnog roka prosječnom ocjenom najmanje 4,00 – čl. 59 Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu i čl. 50 Pravilnika o Stručnom studiju tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu).

 6. Ponovnim upisom predmeta student preuzima sve obveze utvrđene Izvedbenim planom nastave i studijskim programom, ali mu se mogu, u dogovoru s nositeljem predmeta, priznati one obveze koje je za dotični predmet već izvršio pri prethodnom upisu predmeta (npr. redovito pohađanje nastave, seminara, laboratorijskih vježbi, sudjelovanje u kontinuiranoj provjeri znanja i sl.). Student je dužan tijekom prva dva tjedna nastave javiti se nositelju predmeta kojeg ponovno upisuje .

 7. Student može upisati predmete iz više godine studija samo ukoliko za određeni predmet ima ispunjene metodske preduvjete (slijednost kolegija).

 8. Upis predmeta može se poništiti samo tijekom prva dva tjedna nastave i to isključivo iz opravdanih razloga (npr. preklapanje rasporeda).

 9. Student može isti predmet upisati najviše dva puta. Student koji niti nakon drugog upisa ne položi ispit iz tog predmeta, gubi pravo studiranja na predmetnom studiju.

 10. Student može pristupiti ispitu najviše osam (8) puta. Student koji ne položi ispit niti nakon osmog izlaska, gubi pravo studiranja na predmetnom studiju.

 11. Student koji u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova gubi pravo studiranja na predmetnom studiju.

 12. Tijekom studiranja student može jednom promijeniti studijski program na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu pri čemu se studentu, ovisno o planu i programu novoizabranog studijskog programa, može priznati dio prethodno položenih predmeta.

 13. Ukupno vrijeme studiranja na određenom studiju može biti dvostruko dulje od vremena trajanja određenog studija pri čemu se svaka godina studija može ponavljati samo jedan put. U vrijeme trajanja studija ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza studenta.

 14. Gubitak prava studiranja na određenom studiju za sobom povlači ispisivanje s predmetnog studija.

Svaki student je u obvezi za svaku ratu školarine poslati poruku, na adresu elektroničke pošte uplata@ttf.hr sljedećeg sadržaja:

 1. Ime i prezime uplatitelja npr. "Marko Marković"
 2. Ime i prezime studenta (JMBAG i OIB) npr. "Pero Perić (JMBAG: 0123456789, OIB: 01234567890)"
 3. Broj rate školarine (1., 2., 3., 4. itd.) za akademsku godinu XXXX/YYYY npr. "2. rata školarine za akademsku godinu 2017./2018."
 4. Skeniranu ili fotografiranu uplatnicu i datum uplate (bez obzira da li je to vidljivo iz uplatnice ili ne)

Potrebno je navesti sve gore navedene podatke!

Napomena

 • JMBAG (Jedinstveni Matični Broj Akademskog Građana) sastoji se od 10 znamenki
 • OIB (Osobni Identifikacijski Broj) sastoji se od 11 znamenki

Datum zadnje izmjene na stranici: 12.07.2019.

Uvjeti za upis u više godine studija 2019./2020.