Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti

  Natječaj

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na poslijediplomske doktorske i poslijediplomske specijalističke studije u akad. god. 2005./2006.:

 1. TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA , u tehničkom području, za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti
 2. TEORIJA MODE I DIZAJN TIJELA u interdisciplinarnom znanstvenom području za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti
 3. UMJETNOST TEKSTILOM za stjecanje akademskog stupnja specijalist umjetnosti tekstilom
 4. VISOKA MODA za stjecanje akademskog stupnja specijalist visoke mode

1. Opći uvjeti studiranja

Pravo upisa u  prvu godinu studija imaju pristupnici iz zemlje i inozemstva:

 • koji su završili dodiplomski sveučilišni studij na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili srodni dodiplomski sveučilišni studij u Hrvatskoj, odnosno dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij u inozemstvu, a za studij pod 2 alternativa je i odgovarajući studij u humanističkom, društvenom ili umjetničkom području (studij povijesti umjetnosti, likovne i umjetničke akademije, studij grafičkog dizajna itd.);
 • koji u prethodnom studiju imaju minimalnu prosječnu ocjenu iz svih kolegija 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 prosjek ocjena je 7,51). Upis s nižom prosječnom ocjenom moguć je uz preporuku dvaju profesora s matičnog fakulteta pristupnika, odnosno za pristupnike koji su objavili znanstvene ili publicističke radove koji kvalitetom pokazuju potrebno znanje i nadarenost za studij. Konačnu odluku o tome donosi Odbor za poslijediplomski studij Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
 • koji su diplomirali i na drugim sveučilišnim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu, a u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
 • koji su završili najmanje prvu godinu srodnog poslijediplomskog studija na drugim fakultetima u zemlji i inozemstvu.

2. Posebni uvjeti studiranja

 • Pristupnici moraju dokazati da se u zadovoljavajućoj mjeri služe jednim svjetskim jezikom i da na tom jeziku po potrebi mogu pratiti nastavu, te da se služe računalom u mjeri koja je potrebna za učinkovito savladavanje studija.
 • Pristupnici na studij pod 2. obvezni su pristupiti  razgovoru o tematici i svrsi studija, te o priloženim objavljenim radovima.
 • Fakultetsko vijeće Tekstilno-tehnološkog fakulteta odredit će diferencijalne kolegije, grupe kolegija ili tematske cjeline koje pristupnici drugih fakulteta, moraju savladati da bi mogli uspješno izvršavati sve obveze na studiju. Takvi će se kolegiji, grupe kolegija ili tematske cjeline odrediti za fakultete ili grupe fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu, te će ih pristupnici moći upisati i polagati tijekom prve godine studija.Za pohađanje nastave i polaganje ispita iz tih kolegija s pristupnicima će se sklopiti posebni ugovor.

3. Troškovi poslijediplomskih doktorskih i poslijediplomskih specijalističkih studija

Poslijediplomski doktorski studiji: Tekstilna znanost i tehnologija i Teorija mode i dizajn tijela traju 6 semestara. Troškovi studija za prvu godinu studija u akad. god. 2005./2006. iznose 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna. Ukoliko troškove školarine snosi poduzeće ili ustanova pristupnika, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću odluku o snašanju troškova. Student (odnosno njegov stipenditor) može školarinu uplatiti odjednom ili u obrocima, o čemu s Fakultetom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama iz poslijediplomskog studija.
Poslijediplomski specijalistički studiji: Umjetnost tekstilom i Visoka moda traju 3 semestara. Troškovi studija u akad. god. 2005./2006. iznose 7.500,00 (sedamtisućapetsto) kuna po semestru. Ukoliko troškove školarine snosi poduzeće ili ustanova pristupnika, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću odluku o snašanju troškova. Student (odnosno njegov stipenditor) može školarinu uplatiti odjednom ili u obrocima, o čemu s Fakultetom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama iz poslijediplomskog studija.

4. Studijski program

Studijski program i pravila studiranja dostupni su na internet stranicama Fakulteta.

5. Prijava na natječaj

Pristupnici se prijavljuje na propisanim obrascima, koji su dostupni na web stranicama Fakulteta i u Studentskoj referadi fakulteta (tel.+385/1/3712506). Prijavi na natječaj treba priložiti ovjereni preslik diplome, ovjeren popis i prosjek svih ocjena na prethodnom studiju, ovjereni preslik domovnice, izvadak iz matične knjige rođenih i životopis. Izvornike dokumenata student je dužan dati na uvid kod upisa.

Pobliže obavijesti moguće je dobiti na broj telefona: +385 (1) 37 12  506 ili 37 12 530
Web stranica: http://www.ttf.hr , E-mail: fakultet@ttf.hr

Prijave se primaju do 30. listopada 2006. na adresu:

Tekstilno-tehnološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Studentska referada
Prilaz baruna Filipovića 30
10000 Zagreb, p.p. 818

 
Ured dekana, 07.06.2006 11:03