Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Praktikum iz opće kemije

Nositelji dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
dr. sc. Mario Cetina, izv. prof.
Suradnici: mag. chem. Robert Katava, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 2 (0+2+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Nema
Oblik provođenja nastave vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Frakcioniranje. Fizička i kemijska svojstva. Kemijski zakoni. Određivanje: molarnog volumena, atomske i molekulske masa. Otopine: priprema, topljivost. Kemijske reakcije. Kemijska ravnoteža. Elektroliti: kiseline, baze i soli. Elektrolitska disocijacija. Elektrokemija. Dobivanje i svojstva elemenata glavnih skupina i njihovih spojeva.
Cilj kolegija Praktičnim radom u kemijskom laboratoriju svladavaju se osnovne eksperimentalne vještine i utvrđuje gradivo.
Literatura potrebna za ispit I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I dio, IX. Izd.Školska knjiga, Zagreb, 1995.
P. W. Atkins, M. J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb 1995. (prijevod T. Cvitaš)
M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Z. Dugi, I. Lovreček, Osnove kemijskog računanja, Školska knjiga, Zagreb, 1973.
B. Bach-Dragutinović, B. Mayer, Praktikum iz opće i anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Dopunska literatura R. Chang, Chemistry, VI iz., 1998. WCB/McGraw-Hill, USA.
T. L. Brown, H. E. LeMay, jr., B. E. Bursten, J. R. Burdge, Chemistry, The Central Science, IX iz.,Prentice Hall, USA, 2003.