Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Računala u poslovanju

Nositelji dr. sc. Tomislav Rolich, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Položen ispit kolegija Računalstvo i Primijenjeno računalstvo
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Informacijski sustavi. Uloga i zadaci IS-a. Dijelovi i podsustavi IS-a. IS kao model poslovnog sustava. Izgradnja IS-a. Uredski informacijski sustav. Organizacija i upravljanje podacima. Datoteke. Baze podataka. Skladišta podataka. Sustav za upravljanje bazama podataka.Sustavi za potporu odlučivanju. Odlučivanje i donositelji odluka. Vrste sustava za potporu odlučivanju. Potpora odlučivanju u skupini. Ekspertni sustavi. Analitičko modeliranje i tablični kalkulatori. Internet i elektroničko poslovanje. Elektroničko poslovanje. Sigurnost umreženih sustava. Suvremene informatičke tehnologije. Multimediji. Vizualizacija podataka i prividna stvarnost. Inteligentni agenti. Inteligentno izračunavanje. Virtualne organizacije.
Cilj kolegija OPĆE KOMPETENCIJE: razmjevanje građe i djelovanja informacijskog sustava, razmjevanje važnosti i načina rukovanja podacima, razumijevanje baza podataka i njihove primjene, razumjevanje ekspertnih sustava i sustava za potporu odlučivanju, razumijevanje elektroničkog poslovanja, razumijevanje sigurnosti informacijskih sustava.
Literatura potrebna za ispit Vlatko Čerić, Mladen Varga (urednici), Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
Panian, Ž. (1999), Poslovna informatika , Informator, Zagreb
Turban, E., McLean E. i Wetherbe J. (2001), Inform. Technology for Management – Making Connections for Strategic Advantage
K.C. Laudon, C.G. Traver, E-Commerce: Business, Technology, Society, Second Edition, Addison Wesley, 2003, 944 str.
Dopunska literatura CD ROM: Informatika za studente TTF-a (interno izdanje)
D. Jones, M. Scott, R. Villars, E-Commerce for Dummies, For Dummies, 2001, 432 str.
M.J. Cunningham, B2B: How to Build a Profitable E Commerce Strategy, Perseus Books Group, 2002, 224 str.