Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorija oplemenjivanja tekstila

Nositelji dr. sc. Anita Tarbuk, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položen kolokvij iz vježbi
Oblik provođenja nastave vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u procese oplemenjivanja. Kvašenje tekstila. Pojave na graničnim površinama u mokrim procesima oplemenjivanja. Električni naboj tekstilnih materijala. Mercerizacija i kationiziranje. Kemijsko bijeljenje. Fizikalno-kemijske osnove luminescencije - fluorecencija i fosforescencija. Multifunkcijsko oplemenjivanje tekstila. Nanosne apreture.
Cilj kolegija Kolegij studentu daje temeljne i napredne spoznaje potrebne za razvoj svih područja oplemenjivanja tekstila.
Literatura potrebna za ispit D. Heywood, Textile Finishing, SDC, Bradford, 2003.
C.M. Carr, Chemistry of the Textile Industry, Blackie Academic & Professional, London 1995.
R. Williamson, Fluorescent Brightening Agents, Elsevier, 1994.
P.K. Chaterjee, Absorbancy, Elsevier 2004.
Dopunska literatura Recentni radovi objavljeni u domaćim i inozemnim kemijskim i tekstilnim časopisima