Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila

Nositelji dr. sc. Maja Somogyi Škoc, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 5 (2+3+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Ispitivanje, kontrola i osiguranje kvalitete tekstila. On-line i off-line kontrola procesa. Ispitivanje tekstila na uzorcima - zahtjevi na uzorak i uzorkovanje, pouzdanost i ponovljivost mjernih rezultata, statističko vrednovanje. Standardna atmosfera za ispitivanje i kondicioniranje uzoraka. Ispitivanje temeljnih dimenzijskih, konstrukcijskih i morfoloških značajki vlakna, pređa i plošnih tekstilija - duljina, finoća, zrelost i kovrčavost vlakana; finoća, uvojitost, nejednolikost, frikcjske karakteristike, klasiranje i označivanje pređa. Ispitivanje mehaničkih svojstava tekstilija - otpornost na vlačnu silu, savitljivost i krutost, otpornost na uvijanje, trganje i utrgavanje, probijanje, habanje. Relevantne fizičke veličine i pokazatelji - čvrstoća, elastičnost, moduli, deformabilnost.
Cilj kolegija Ovladavanje metodologijom i tehnikom ispitivanja fizikalnih i mehaničkih svojstava vlakana, pređa i plošnih proizvoda, relevantnih za njihovu preradivost i krajnju primjenu. Osposobljenost za kontrolu tekstilno-mehaničkih procesa i laboratorijsko ispitivanje fizikalnih svojstava.
Literatura potrebna za ispit R. Čunko: Ispitivanje tekstila, Sveučlište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 86-329-0180-X, Zagreb, 1995
Dopunska literatura M. Bona: Statistical Methods for the Textile Industry, Textilia 1993
Hrvatske norme iz područja ispitivanja tekstila (HRN F.S....)
R. Čunko, E. Pezelj: Vježbe iz ispitivanja tekstila, interna skripta