Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Sociologija mode

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 3
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Predavanja, literatura i seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Klasici sociologije o modi (Veblen, Simmel, Weber); Suvremene teorije mode (cultural studies, psihoanaliza, antropologija, semiotika); Modernost i moda; Tijelo i znakovi; Fetišizam mode; Subkulture i moda; Antimoda; Moda kao socijalni konstrukt; Postmarksitička kritika ideologije i moda; Kulturalne mode; Simbolička funkcija mode; Moda i postmoderna; Revival i stilovi u modi;Tijelo u društvu spektakla; Kraj mode?
Cilj kolegija Kolegij uvodi u sociologijsko razumijevanje suvremenih modnih fenomena. Opće znanje koje student usvaja iz temeljnih spoznaja društvenih i humanističkih znanosti usmjereno je razvijanju kritičke i kreativne sposobnosti prepoznavanja društvene funkcije i simboličke reprezentacije mode u suvremenosti. Specifičnost je kolegija što omogućava precizno artikuliranje sustavnog govora o granicama umjetnosti, mode i kulture uopće. Moda se u okviru razmatranja iz sociologijske perspektive pokazuje kao sustav znakova, društveni obrazac vrijednosti i način stjecanja kolektivnog i individualnog identiteta.
Literatura potrebna za ispit Žarko Paić, VRTOGLAVICA U MODI: Prema vizualnoj semiotici tijela, Altagama, Zagreb, 2007
Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Ante Tonći Vladislavić (prir.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE, Školska knjiga, 2002.
Roland Barthes, CARSTVO ZNAKOVA, August Cesarec, Zagreb, 1986.
Gillo Dorfles, MODA, Golden Marketing, Zagreb, 1997.
Georg Simmel, KONTRAPUNKTI KULTURE, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
Milan Galović, MODA: ZASTIRANJE I OTKRIVANJE, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura Jean Baudrillard, SIMULACIJA I ZBILJA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
Ted Polhemus, STYLE SURFING, Thames & Hudson, London, 1996.
Inga Tomić-Koludrović - Anči Leburić: SOCIOLOGIJA ŽIVOTNOG STILA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
Djurdja Bartlett (ur.), TIJELO U TRANZICIJI, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 1999.