Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Strani jezik I A

Nositelji mr. sc. Nada Kralj Šercar
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 2
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Cilj je usvajanje osnovne terminologije iz svih podrucja tekstilstva i što korektnija primjena jezicnih i gramatickih struktura stranog jezika u cjelokupnom tekstilnom podrucju što bi trebalo osposobiti za citanje i pracenje strucne literature i vodenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog strucnog podrucja. Obuhvacaju se sva glavna podrucja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Najveca pozornost se posvecuje modi i dizajnu.
Cilj kolegija Razvijanje opcih i specificnih kompetencija: Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznacajnijih jezicnih vještina (slušanja, govorenja, citanja, pisanja, prevodenja) i jezicnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatickih i jezicnih cjelina važnih za strucnu literaturu).
Literatura potrebna za ispit .Engleski: N. Vuljanić, N., Vuljanić, D.: English for Textile Engineers and Fashion Designers, Zagreb 2004.
Njemački: Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.
Zagrebu, 2004.
Dopunska literatura Engleski: Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnik, Globus, Zagreb, 1999., Filipović, R., An Outline of English Grammar
Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1999., Uroić, M., Hurm, A., Njemačko – hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
knjiga, Zagreb, 1996.