Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorija znanosti A

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Pojam spoznaje, vrste i znanosti o spoznaji; Pojam znanosti i njihova podjela; Karakteristike modernih znanosti i njihova podjela (egzaktnost, empiričnost, eksperimentalnost…); Vrste i načini pristupa modernim znanostima (filozofijski, sociologijski, psihologijski....); Povijest znanosti i promjena znanstvenih paradigmi; Pojam znanstvene metode i osnove znanstvene metodologije; Znanstveno istraživanje, pojam i vrste znanstvenog objašnjenja, znanstvene činjenice; Pojam zakona, znanstveno predviđanje, tehničko ovladavanje, raspolaganje, iskorištavanje, modificiranje; Povezanost znanosti, tehnike, tehnologija i gospodarstva; Sudbina čovjeka i prirode u globalnom znanstveno-tehničkom okruženju; Suvremeno sporenje između kreacionista, evolucionista i filozofa.
Cilj kolegija Kolegij otvara studentu opći pogled na karakteristike, matematičko-logičku i istraživačku metodologiju modernih znanosti. Uvid u suvremeni pojam znanstvenosti, njegovu povijest i obrate znanstvenih paradigmi omogućuje promišljanje i uključivanje u raspravu o krajnjim mogućnostima, rezultatima, granicama, tehničkoj prožetosti i gospodarskoj učinkovitosti modernih znanosti. Cilj je kolegija uzdizanje do mogućnosti razmišljanja i ispitivanja globalnih i cjelovito životnih posljedica koje donose suvremene tehno-znanosti, znanstvene tehnologije i uopće suvremeni znanstveni pristup životu. Uvid u najnovije znanstvene probleme i rasprave otvara mogućnost uključivanja u promišljanja krize i granica suvremene znanstvene paradigme.
Literatura potrebna za ispit Galović, Milan, UVOD U FILOZOFIJU ZNANOSTI, Biblioteka Filozofska istraživanja, Zagreb, 1997.
Kuhn, Thomas, STRUKTURA ZNANSTVENIH REVOLUCIJA, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
Ben-David, Joseph, ULOGA ZNANSTVENIKA U DRUŠTVU, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
Heisenberg, Werner, SLIKA SVIJETA SUVREMENE FIZIKE, KruZak, Zagreb, 1998.
Rifkin, Jeremy, BIOTEHNOLOŠKO STOLJEĆE, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
Dopunska literatura Russell, Peter, BUDJENJE PLANETA, Globus, Zagreb, 1989.
Horgan, John, KRAJ ZNANOSTI, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
Feynmann, Richard, OSOBITOST FIZIKALNIH ZAKONA, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
Feyerabend, Paul, PROTIV METODE, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987.