Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Metodologija znanstvenog rada

Nositelji dr. sc. Zvonko Dragčević, prof. emeritus
dr. sc. Maja Jokić, vanjski suradnik (prof.)
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 15
ECTS 2
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit izrada pismenog zadatka
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Definicija znanosti i znanstvenog rada. Značaj znanstvenog i stručnog rada za razvitak Hrvatske i uključenje u međunarodno okruženje. Komunikacije u znanosti. Paradigma današnjeg načina komunikacija u znanosti. Znanstvena djelatnost i znanstveno istraživanje. Klasifikacija znanstvenih metoda. Metode znanstvenih istraživanja u području tehničkih znanosti. Tehnologija znanstvenog istraživanja. Elementi znanstvenog rada. Struktura znanstvenog i stručnog djela. Časopis kao ključni medij u znanstvenom komuniciranju. Sekundarni izvori informacija. Relevantne baze podataka: Chemical Abstracts, World Textile, Compendex, Science Citation Index (SCI-expanded), JCR - Journal Citation Index - vrednovanje. Pretraživanja relevantnih baza podataka. Full-text baze podataka - znanstvenog rada. Tehnička obrada rukopisa.ScienceDirect, Springer, Wiley, Blackwell i sl. Vrednovanje
Cilj kolegija Cilj ovog kolegija je da se studenti upoznaju s metodikom i tehnologijom znanstvenog i stručnog rada, te značajem objavljivanja rezultata svojih istraživanja. Kao značajni preduvjet uspješnosti znanstvenog rada je pretraživanje relevantne literature u svrhu sagledavanja aktualnosti problematike pri razradi plana istraživanja, te sagledati gdje objaviti znanstveni rad kako bi bio dostupan svjetskoj znanstvenoj i stručnoj javnosti..
Literatura potrebna za ispit Silobrčić, V. (2003).Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo (peto izdanje). Zagreb: Medicinska naklada
Jokić, M. (2005). Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstevnog rada.Zagreb: Izvori (u tisku)
Thyer, B. (1994). Successful Publishing in Scholarly Journals (Survival Skills for Scholars). London: Sage Publication
Derricourt, R. (1996). An Author's Guide to Scholarly Publishing. Princeton, NJ: Princeton University Press
Zelenika R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Sveučilište u Rijeci, 2000.; ISBN: 953-614-810-2