Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Supramolekulska kemija i nanokemija

Nositelji dr. sc. Mario Cetina, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Supramolekulska kemija koristi procese molekulskog prepoznavanja koji se pretežito temelje na razumijevanju svojstava prepoznavanja funkcionalnih skupina uključenih u nekovalentne interakcije. Nanokemija je grana kemije čiji je cilj priprava organskih i anorganskih struktura i materijala nanometarskih dimenzija koji imaju nova, posebna, fizičko kemijska svojstva što omogućuje njihovu raznoliku primjenu, uključivši i primjenu u tekstilnoj znanosti i tehnologiji. Cilj ovog kolegija je upoznati doktorande s temeljima supramolekulske kemije i nanokemije.
Cilj kolegija Supramolekulska kemija. Selektivnost, komplementarnost i kooperativnost. Nekovalentne interakcije: vodikove veze, C–H...pi i pi...pi interakcije, hidrofobne, elektrostatske i halogenske interakcije itd. Molekule i ioni sa šupljinama i druge vrste receptora koji mogu stvarati komplekse domaćin-gost. Samoudruživanje i molekulsko prepoznavanje i njihov značaj za biološke sustave i tekstilnu znanost i tehnologiju (nanovlakna, elektrostatski nono-slojeviti filmovi, ugljikove nanocijevčice itd.). Kristalni inženjering – dizajn i priprava novih struktura željenih svojstava temeljen na razumijevanju i korištenju nekovalentnih interakcija. Nanokemija – sinteza nanostruktura i nanomaterijala samoudruživanjem molekula. Primjena nanokemije: nanourenaji, tenzidi, micele, tekući kristali, nanočestice, nanocijevi, vlakna, gelovi, polimeri itd.
Literatura potrebna za ispit J. W. Steed, D. R. Turner, K .J. Wallace: Core Concepts in Supramolecular Chemistry and Nanochemistry, John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
J. W. Steed, J. L. Atwood: Supramolecular Chemistry, 2. Izdanje, John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
F. Vögtle, J. F. Stoddart, M. Shibasaki (Ur.): Stimulating Concepts in Chemistry, WILEY-VCH Verlag GmbH, 2000.
J. L. Atwood, J. W. Steed: Organic Nanostructures, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008.
P. J. Brown, K. Stevens (Ur.): Nanofibers and nanotechnology in textiles, Woodhead Publishing Limited, 2007.