Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Netkani tekstil

Nositelji dr. sc. Dragana Kopitar, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Vlakna za proizvodnju netkanog tekstila. Priprema vlakana. Postupci izrade runa: mehanički aerodinamički, hidrodinamički. Izrada runa kod kemijskog predenja. Učvršćenje runa iglanjem, kemijskim vezivnim sredstvima i termičkim postupkom. Područja primjene netkanog tekstila. Netkanim tekstilom ojačani kompoziti. Parametri kvalitete netkanog tekstila.
Cilj kolegija Cilj predmeta je da se student upozna sa vlaknima iz kojih se izrađuje netkani tekstil i glavnim postupcima izrade netkanog tekstila, različitim tehnologijama i strojevima, postupcima obrade i dorade, kao i parametrima kvalitete netkanog tekstila.
Literatura potrebna za ispit Albrecht W.,H. Fuchs, W.Kittelmann: Nonwoven Fabrics,WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim, 2003
Horrocks A R, S C Anand: Hadnbook of technical textile, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000
Dopunska literatura Članci iz časopisa Tekstil, HIST