unizg Pretraga

S Ispitivanje oštećenja tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Ercegović Ražić Sanja

šifra predmeta

57012

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    upoznati glavne uzroke nastanka oštećenja na tekstilnim materijalima.
•    dobiti znanja o vrsti oštećenja: mehaničkih, kemijskih,  termičkih, i dr. oštećenja koja utječu na kvalitetu i uporabna svojstva tekstilnih materijala.
•    razviti samostalni i kritički pristup pri ispitivanju oštećenja i vrednovanju kvalitete tekstila.
•    razviti sposobnost procjene kritičnih mjesta u proizvodnji, na kojima može doći do različitih oštećenja i proizvodnje tekstilnih
•    proizvoda sub-standardne kvalitete.
•    imati sposobnost zaključivanja o uzrocima oštećenja tijekom uporabe tekstilnih proizvoda.

Okvirni sadržaj predmeta

Ovladavanje metodologijom i tehnikom provedbe ispitivanja vrste oštećenja tekstilija i uzroka nastajanja. Osposobljenost za laboratorijske analize.

Cilj predmeta

Ovladavanje metodologijom i tehnikom provedbe ispitivanja vrste oštećenja tekstilija i uzroka nastajanja. Osposobljenost za laboratorijske analize.

Literatura potrebna za ispit

  • Karl Mahall: Quality Assessment of Textiles, Damage Detection by Microscopy, Springes, Berlin/Heidelberg, 2003
  • Karl Mahall: Qualitatsbeurteilung von Textilien, Schiele&schon, Berlin,1989.
  • Laboratorijski priručnik: CHT - Labormethoden zur Beurteilung der Vorbehandlung, pdf.
  • S. Ercegović Ražić: Vježbe iz ispitivanja oštećenja tekstila, interna skripta tiskanih predložaka za vježbe

Dopunska literatura

  • Dostupni članci vezani uz tematiku ispitivanja oštećenja tekstilnih materijala

S Ispitivanje oštećenja tekstila

Povezane teme