unizg Pretraga

S Komunikacije i prezentacija proizvoda

Nositelji

dr. sc. Kristina Maršić, viši predavač

šifra predmeta

88861

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (1+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

 

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti metodologiju izrade komunikacijskog plana, zakonitosti komunikacije i pojedine kanale komunikacije, 
•    istražiti sve potrebne elemente za primjenu u izradi komunikacijskog plana
•    razlikovati i izložiti osnovne elemente, kanale i alate komunikacije
•    analizirati sve prikupljene elemente kroz sve poznate analitičke metodologije (SWOT, definicija problema, portfolio, kvalitativne, kvantitativne)
•    izraditi komunikacijski plan prema slijedu obveznih elemenata (vizija, misija, definiranje problema, ciljeva, zadataka, izrada strategije i taktike)

Okvirni sadržaj predmeta

Jasno razumijevanje distinkcije između pojedinih komunikacijskih kanala oglašavanje, promotivni materijali, odnosi s javnošću, organizacije promotivnih događanja, promocija prodajnog mjesta, novi mediji i direktna komunikacija te svih alata koji se pojavljuju unutar svakog kanala komunikacije. Sposobnost korištenja svih elemenata u primjeni i izradi autentičnih komunikacijskih planova primijenjenih za pojedine postojeće ili nove brendove. Sposobnost samostalne procjene i odabira elemenata komunikacije te njihove primjene. Sposobnost definiranja razlike između svih kanala i poznavanje specifičnosti primijene za svaki pojedini brend. Osposobiti se za samostalnu izradu komunikacijskog plana s elementima strateškog pristupa. Osposobiti se za rad u timu kroz timski rad na razvoju komunikacijskog plana i njegove aplikacije kroz sve kanale. Osposobljavanje za interaktivnu komunikaciju i planiranje kroz sve elemente od istraživanja, analize, postavljanje ciljeva, definiranja pristupa, brainstormimga, evaluacije sve do implementacije.

Cilj predmeta

Upoznati studente s osnovama komunikacije i komunikacijskih kanala i alata, njihovim zakonitostima. Osposobiti studente za praktičnu uporabu komunikacijskih elemenata, za razvoj strateškog planiranja komunikacije i izradu komunikacijskog plana. Obučiti i osposobiti studente za smisleno i samostalno upravljanje komunikacijom u smjeru razvoja učinkovite komunikacije za proizvode iz segmenta tekstila.  Razvoj poznavanja i sposobnosti prezentacije u svim kategorijama komunikacije kroz praktični rad i radionice na pojedine teme.

Literatura potrebna za ispit

  • Prezentacije s predavanja u PowerPoint-u
  • Silent Selling; Judith Bell, Kate Ternus
  • Creative Fashion Presentations; Polly Guerin
  • Guide to producing a Fashion Show; Judith C. Everett, Kristen K. Swanson
  • Fashion marketing – Contemporary issues; TonyH ines, Margaret Bruce
  • Komunikacijski plan – srž strateških komunikacija; Lester R. Potter
  • Nonverbal Communication in Human Interaction; Mark L. Knapp, Judith A. Hall
  • How to plan Advertising; Alan Cooper
  • Fashion – from concept to consumer; Gini Stephens Frings

Dopunska literatura

  • Sva dostupna literatura o komunikaciji u svrhu prezentacije tekstila i odjeće

S Komunikacije i prezentacija proizvoda

Povezane teme