Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Nacrtna geometrija A

  OSNOVNE UPUTE O KOLEGIJU

(pohađanje nastave, vježbe, programi, kolokviji, ispit)


Studij: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN
Kolegij: NACRTNA GEOMETRIJA A
Broj ECTS bodova: 2
Akad.god.: 2012./2013.
Semestar: I. semestar

   

Satnica:

1+2 (1 sat predavanja i 2 sata vježbi tjedno)
trajanje: 1 semestar

Organizacija nastave:

Predavanja: prema dogovoru i rasporedu na oglasnoj ploči
Vježbe: po 2 sata svaka grupa svaki tjedan

Pohađanje nastave:

Nastava obavezna. Vodi se evidencija dolazaka na predavanja i vježbe.

Pribor: ( obavezan! )

Geometrijski pribor (2 trokuta i šestar); bijeli papiri formata A4


Gradivo:

Gradivo kolegija Nacrtna geometrija A obuhvaća tri poglavlja:

    1. Zlatni rez
    2. Ortogonalno projiciranje na dvije međusobno okomite ravnine
      (Mongeova metoda)
    3. Perspektiva

Literatura:

V.Szirovicza, A.Sliepčević: Nacrtna geometrija (I.dio), Element, Zagreb
A.Sliepčević, V.Szirovicza: Nacrtna geometrija (II.dio), Element, Zagreb
V.Szirovicza, E.Jurkin: Deskriptivna geometrija (CD), HDKGIKG & GF Zagreb, Sveučilište u Zagrebu

Napomena:
U prvoj knjizi možete naći čitavo gradivo drugog poglavlja, dok druga knjiga (između ostalog) sadrži čitavo gradivo trećeg poglavlja. Radi se o srednjoškolskim udžbenicima, te je gradivo objašnjeno na vrlo pristupačan način. Na CD-u se nalaze prezentacije koje prate veći dio gradiva.


Vježbe i programi:

Tijekom semestra studenti dobivaju zadatke za vježbu te programe, koji će im biti ocijenjeni. Ukupno studenti trebaju samostalno izraditi 6 vježbi (domaćih zadaća) i 3 programa.
Iz 1. i 3. poglavlja izrađuje se po jedna vježba, a iz 2. poglavlja četiri vježbe.
Iz svakog poglavlja izrađuje se po jedan program.
 
Vježbe se izrađuju u olovci na listovima papira A4 formata (bez crta, kvadratića i sl.). Na svaki list treba uredno napisati broj vježbe, te ime, prezime i grupu (npr. Ana Anić TMD/ grupa I ).  
Programi se također izrađuju u olovci, ali na hamer papiru A3 formata. U donjem desnom uglu, na udaljenosti 1cm od rubova papira nacrta se sastavnica u kojoj su upisani podaci o studentu i o programu. Izgled sastavnice možete naći OVDJE .

Kolokviji / ispiti:    

Ispit iz kolegija Nacrtna geometrija A sastoji se od dva kolokvija i usmenog dijela ispita.    
Prvi kolokvij
obuhvaća gradivo drugog poglavlja (Mongeova metoda), i prvi termin za polaganje bit će po završetku obrade tog gradiva (polovicom studenog).
Drugi kolokvij obuhvaća gradivo trećeg poglavlja (Perspektiva), a prvi termin za polaganje bit će po završetku obrade tog gradiva (polovicom prosinca).
Točni termini za kolokvije/ispite bit će objavljeni naknadno na oglasnoj ploči, a i na Internet stranicama Fakulteta.
( Napomena: Prvo poglavlje se ocjenjuje samo kroz 1. vježbu i I. program.)  
Uvjet za izlazak na prvi kolokvij
su izrađene i ocijenjene vježbe 2.,3.,4. i 5., dakle sve one koje se odnose na taj dio gradiva.  
Uvjet za izlazak na drugi kolokvij
je izrađena i ocijenjena Vježba 6. (Perspektiva) te položen Prvi kolokvij.
Ovdje možete naći ogledni primjerak prvog kolokvija   .
Ovdje možete naći ogledni primjerak drugog kolokvija .
Ovdje možete naći pitanja za usmeni ispit iz Perspektive .


Uvjet za potpis:

  Izrađene i ocijenjene sve vježbe i svi programi.
 

Upis ocjene:  

Student koji je izradio svih 6 vježbi, sva 3 programa i položio oba kolokvija dolazi s prijavnicom na kratak usmeni dio ispita (termin po dogovoru).

 
 
30.11.2012 22:15