Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Povijest umjetnosti

  Povijest umjetnosti_nastavne jedinice_Silva Kalcic

1. Definicija umjetnosti; Prethistorija, Stari vijek – Mezopotamija, Egipat

2. Grčka – geometrijsko, arhajsko, klasično i helenističko razdoblje Antičke Grčke

3. Rim

4. Rani srednji vijek – predromanika; Romanika

5. Srednji vijek – Gotika

6. Renesansa – Rana i Visoka (trijumvirat: Leonardo, Michelangelo, Rafael)

7. Renesansa – Visoka i Kasna; Manirizam

8. Barok (Itallija – Caravaggio, Nizozemska – Rembrandt, Flandrija – Rubens) i Rokoko (Fancuska)

9. Klasicizam, Romantizam, Realizam; Historicizam

10. Impresionizam (poentilizam, divizionizam), post-impresionizam (Vincent Van Gogh)

11. Pregled povijesti arhitekture

12. Pregled povijesti kiparstva

13. Pregled povijesti umjetnosti u Hrvatskoj I

14. Pregled povijesti umjetnosti u Hrvatskoj II

15. Komparativna analiza relevantnih djela povijesti umjetnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prilog:
  Silva Kalcic_prirucnik.pdf

 
29.09.2010 19:31