Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Moda XX. stoljeća

  UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOGA RADA

Literatura:

Silobrčić, Vlatko: Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Medicinska naklada, Zagreb, 2008.

     

    UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

     

Cilj:  svladati pravila akademskog pisanja i izlaganja problematike, uključivo s pravilnim citiranjem tekstova.

 

Općenite napomene 

Seminarski rad predaje se kao  kompjuterski ispis Koristite Times New Roman,  veličinu slova 12, prored 1.5, poravnato, stranice paginirajte . Naslove poglavlja treba napisati slovima veličine 14 točaka.

 

Elementi seminarskog rada:

 

                 NASLOVNICA: (tema, ime i prezime, kolegij,  studij, mentor, datum, TTF)

                 SADRŽAJ  (popis naslova i podnaslova s brojem stranica)

                 Sažetak (100 riječi, u kratko čime se bavi vaš seminarski rad)    

                 Uvod

                 Izlaganje tematike    

                 Zaključak    

                 Popis literature

 

Izrada seminarskog rada po dijelovima:

 

                 Uvod

U njemu se definira problem ili predmet istraživanja, određuje se svrha i cilj istraživanja. Također se naznacuje   kompozicija ili struktura rada. Tema se određuje vremenski i prostorno. Analazira se korištena građa i istraživanja pojedinih autora. U pisanju seminarskoga rada koriste se  kao izvor  MINIMALNO  DVIJE KNJIGE ili DVA znanstvena rada (  NE INTERNET STRANICE  , one su dopunska literatura) 

 

                 Izlaganje tematike

Je najopsežniji dio rada u kojem se izlažu teme po poglavljima i podpoglavljima tj. tematskim cjelinama. Svako poglavlje treba imati podnaslov kojim se ukazuje na temu poglavlja tj. cjeline koja se specifično razlaže u navedenom dijelu rada.

 

Raspored tema/poglavlja mora biti smislen. Poglavlja se oznacuje s brojevima 1., 2., 3,.../ podnaslov s 1.2., 1.3., 1.4. , ili 2.1, 2.2., -ovisi u koje poglavlje se smjesta 

 

U ovom se dijelu moraju izložiti sve spoznaje proizašle iz «istraživanja», potvrditi hipoteza ili radna pretpostavka i obrazložiti rezultati.

 

                 Zaključak

Je svojevrsna sinteza svih rezultata rada.U njemu se opise vas istrazivacki rad po poglavljima i podnaslovima , na osnovu kojeg se donose određeni VLASTITI zakljucci vezani za temu istrazivanja. 

 

PRILOZI i CITIRANJE

                 Prilozi (grafovi, slike)

Ukoliko su umetnuti u tekst moraju biti numerirani (npr: slika 1.) Slike i grafove treba popratiti legendom (sto je prikazano, autor, godina) i staviti izvor (odakle je koristeno)

Na kraju teksta potrebno je priložiti popis priloga koji su označeni rednim brojem pojavljivanja u tekstu. 

 

                 Citiranje

Citiranje ideja, koncepata, dijelova teksta ili rečenica drugih autora u tekstu potrebno je potkrijepiti podacima o autoru, godinom nastanka djela iz kojeg se preuzima citat i stranicom, npr.:  (Ivancevic 2000:35). 

 

Citat može biti direktan tj. izravno prenositi dijelove rada, odlomke ili rečenice drugih autora; primjer navođenja:

« Socijalna i kulturna antropologija dvadesetog stoljeća je svojem uglavnom zapadnom čitateljstvu obećala prosvjećenost na dva fronta. Prvi je bilo spašavanje raznolikosti kulturnih oblika života od procesa očevidne globalne vesternizacije » (Marcus i Fischer 2003:15). 

U slucaju da se na nekog autora referira ili se koristi odredjena informacija ali ne doslovno prepisana, vec preformulirana - ponovo se ga navodi kao izvor u tekstu ili na kraju recenice npr.: (Grau 2008:45) .

 

                 Tudjice

pisu se malim slovima u kurzivu  (iskoseno), potrebno ih je objasniti u fusnoti ili u tekstu

 

POPIS LITERATURE: 

Primjeri:

                 Knjiga jedan autor:

  1. Brandstätter, C:  Klimt and Fashion,  Assouline Publishing, New York, 2006.
  2. Dorfles, G:  Moda  , Golden marketing, Zagreb, 1997.

 

                 Poglavlje u knjizi   :

  1. Laver, J:  Costume and fashion , Thames and Hudson, London, 1995, str.:   120-128.
  2. Lipovetsky, G: Carstvo   prolaznog   -   dovršena   moda, MODA   povijest, sociologija   i teorija     mode, Školska   knjiga, Zagreb, 2002, str.: 77-137.

 

                    Novinski članak bez autora:

    Chicago tribune   : Gun injuries take financial toll on hospitals, February 24, 1994.

 

                 Elektronski izvori:

Članak u e časopisu:

Yin, S: Color bind. American demographics 25, (7) 22-26. Academic search premier, via Galileo, 2003,  http://www.galileo.usg.edu   

 

internet stranica - obavezno s datumom korištenja:

 

http://www.pastreunited.com/id.262.html  (12.12.2009)

    

 

doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič

Za izvore:

kao članovi akademske i znanstvene zajednice imate pristup bazi znanstvenih sadržaja JSTOR. Baza prikuplja preko 2,300 časopisa s cjelovitim radovima u vremenskom rasponu od 1665. godine do danas. Radi se o časopisima iz preko 60 disciplina iz humanistike, društvenih znanosti, općenito znanosti i matematike. Baza prikuplja i preko 40,000 e-knjiga akademskih izdavača s poglavljima sortiranim kao zaseban PDF dokument. 

Bazi možete pristupiti putem navedene poveznice      http://www.jstor.org/

 
08.01.2011 20:42