Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Računalstvo

  Upute za polaganje kolokvija iz kolegija Računalstvo

Tekstilno-tehnološki fakultet

Zavod za odjevnu tehnologiju  

Upute za polaganje kolokvija iz kolegija Računalstvo  

  • Uvjet za drugi potpis iz kolegija Računalstvo je položenih 6 kolokvija.
  • Raspored polaganja kolokvija izvješen je na vratima informatičkog praktikuma.
  • Student je dužan pristupiti polaganju kolokvija u vrijeme prema rasporedu i ne može doći u drugo vrijeme. U slučaju da student iz opravdanih razloga ne može izaći na kolokvij u predviđenom terminu ima mogućnost kolokvij ponoviti u dodatnom terminu (postoje tri dodatna termina).
  • Student se za kolokvij treba pripremiti prije izlaska na kolokvij samostalno ili u informatičkom praktikumu uz pomoć asistenta ili demonstratora u terminima koji su predviđeni za samostalan rad studenata (raspored je izvješen na vratima praktikuma). U vrijeme kad je predviđeno polaganje kolokvija student treba doći pripremljen za kolokvij. Gradivo koje se polaže na svakom od kolokvija je unaprijed objavljeno na vratima informatičkog praktikuma.
  • Nakon što položi svih 6 kolokvija student može pristupiti polaganju računalnog testa s pitanjima iz teorijskog dijela kolegija.
  • Uvjet za pristup usmenom ispitu su položenih svih 6 kolokvija i položeni računalni test.
 
27.03.2005 15:19