Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnička mehanika

Nositelj: dr. sc. Željko Šomođi, prof.
dr. sc. Budimir Mijović, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+2 - III. semestar
2+2 - IV. semestar
Program: Uvod. Zadatak i podjela mehanike.
Statika krutih tijela
Aksiomi statike. Veze i reakcije. Sile sa zajedničkim hvatištem. Sastavljanje, rastavljanje sila i rezultanta. Grafički i analitički uvjeti ravnoteže. Kosina. Sistemi sila bez zajedničkog hvatišta. Statički moment sile. Varig- nonov teorem. Spreg sila. Grafostatika. Verižni poligon. Težišta. Papus-Guldinova pravila. Puni nosa- či. Tipični slučajevi opterećenja jednostavnih nosača. Poprečne i uzdužne sile te momenti savijanja. Sastavljeni nosači. Okvirni nosač. Trenje. Trenje rotirajućih tijela. Užetno trenje. Otpor pri kotrljanju.
Elastostatika
Zadatak i metode. Vanjske i unutrašnje sile. Definicija naprezanja. Vrste defor- macija. Hookeov zakon. Dopušteno naprezanje. Opći slučaj opterećenja. Vlačno i tlačno opterećenje. Temperaturno naprezanje. Sila na zakrivljenu površinu i površinski tlak. Smicanje. Aksijalni, polarni i centrifugalni momenti inercije. Mo- menti otpora. Steinerov poučak. Uvijanje poluga kružnog presjeka. Naprezanja i deformacije. Savijanje. Normalna naprezanja. Tangencijalna naprezanja. Defor- macije. Progib i kut nagiba. Složena i glavna naprezanja. Izvijanje. Koncen- tracija naprezanja. Naprezanja u pređi i vlaknima. Dijagrami apsolutno i relativ- no produljenje u ovisnosti sa silom i naprezanjem. Dvoosno naprezanje u tekstilnim plošnim materijalima.
Kinematika i teorija mehanizama.
Opisivanje gibanja. Jednadžbe gibanja. Hodograf brzina i velocida. Prirodne komponente ubrzanja. Krivuljni mehanizmi. Primjene harmonijskog gibanja. Slo- ženo gibanje. Ravninsko gibanje tijela. Pojam momentalnog pola. Plan brzina i ubrzanja. Sferno gibanje tijela. Opći slučaj gibanja slobodnog tijela.
Dinamika.
Osnovni pojmovi. Jednadžbe gibanja. Opći zakoni dinamike. Kružno gibanje. Složeno gibanje. Dinamika tijela. Dinamički momenti intercije. Koenigov teorem. Dinamičke reakcije u ležajevima osovina. Dinamičko uravnotežavanje masa.
Teorija oscilacija
Oscilacijska gibanja. Slobodne oscilacije bez i s prigušenjem. Prinudne oscilacije s viskoznim prigušenjem. Torzijske oscilacije s prigušenjem. Tehničke primjene prinudnih oscilacija. Kritična brzina rotirajuće osovine. Sudar.
Literatura: D. Bazjanac: Statika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Nauka o čvrstoći, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Kinematika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Dinamika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Osnovi teorije mehanizama, Tehnička knjiga, Zagreb,
O. Muftić, K. Drača: Uvod u teoriju mehanizama, Liber, Zagreb.