Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Upravljanje kvalitetom

1. Politika kvalitete, misija i vizija

Politika kvalitete

Politika kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Misija

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet je visoko učilište koje obrazuje kompetentne stručnjake i provodi visokokvalitetna znanstvena, umjetnička i stručna istraživanja prvenstveno iz tehničkog područja, polja tekstilne tehnologije. Svojim radom kontinuirano pridonosi prosperitetu svojih struka u tehničkom području te društvu u cjelini. TTF potiče istraživanja u prirodoslovnom, umjetničkom, društvenom i humanističkom području te ostalim poljima unutar tehničkog područja s ciljem sinergije i interdisciplinarnosti. Znanstvena istraživanja se usmjeravaju sukladno potrebama društvenog i gospodarskog razvoja, a nastavni proces je usklađen s tržištem rada i potrebama društva.

Vizija

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet međunarodno je priznata obrazovna i znanstvena institucija u području tekstilnog inženjerstva i tehnologije te modnog dizajna. TTF je ravnopravan dionik Europskog prostora visokog obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora. Cilj TTF-a je zadržavanje vodeće pozicije u regiji uz kontinuiranu suradnju sa srodnim fakultetima i institutima unutar Europskog istraživačkog prostora (European Research Area - ERA) i Europskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area - EHEA). Time će se ujedno doprinijeti internacionalizaciji Sveučilišta, jednom od strateških ciljeva Sveučilišta u Zagrebu te odgovoriti velikim društvenim izazovima našeg vremena koje pred nas postavlja Europska unija.

2. Unutarnje osiguravanje kvalitete

Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju je sveobuhvatan pojam koji se koristi za opisivanje procesa i aktivnosti poduzetih u svrhu sustavnog utvrđivanja, održavanja i razvijanja kvalitete visokog obrazovanja. U sustavu osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, temeljna podjela je na unutarnji i vanjski sustav.
Unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete je skup mjera i aktivnosti kojima Tekstilno-tehnološki fakultet samostalno radi na praćenju i unapređivanju kvalitete pojedinih područja svoje djelatnosti. Cilj tih mjera i aktivnosti, i kroz djelovanje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, je osigurati kvalitetne ishode obrazovnih i znanstvenih djelatnosti.

2.1. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom


2.1.1. Članovi povjerenstva

Odlukom Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta na 7. redovitoj sjednici u ak. godini 2010/2011. od 04. srpnja 2011. godine osnovano je Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PUK). Tom odlukom prestao je djelovati Odbor za upravljanje kvalitetom TTF-a.
06. srpnja 2015. god. odlukom Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta na devetoj redovitoj sjednici u ak. god. 2014./2015. imenovano je Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u novom sazivu:

 1. izv. prof. dr.sc. Antoneta Tomljenović, predsjednica Povjerenstva
 2. doc.dr.sc. Goran Čubrić, potpredsjednik Povjerenstva
 3. doc.dr.sc. Dragana Kopitar, članica
 4. izv. prof. art. Paulina Jazvić, članica
 5. prof. dr.sc. Željko Šomođi, član
 6. doc.dr.sc. Tihana Dekanić, članica
 7. Robert Katava, mag.chem., član
 8. pred. Josip Petric, dipl.ing, član
 9. izv. prof. dr.sc. Ivan Novak, član
 10. Davor Jokić, dipl.knjiž., član
 11. Vinko Barišić, dipl.ing. – vanjski dionik, član
 12. Juro Živičnjak – student, član
 13. Sanja Miletić, dipl.iur., članica

U nastavku se mogu pronaći odluke Fakultetskog vijeća vezane uz Povjerenstvo.

Odluka PUK 2015./2016.

Odluka PUK TTF 2015./2016. predsjednica

Odluka PUK TTF 2015./2016. potpredsjednik

Odluka PUK TTF 2016./2017. imenovanje student

Odluka PUK TTF 2016./2017. razrješenje student

 

2.1.2. Plan aktivnosti

Politika kvalitete je službeni dokument u kojemu se sažeto navode usvojeni planovi u vezi s kvalitetom te sveukupna namjera i opredijeljenost TTF-a vezano uz kvalitetu. Mjere i aktivnosti koje se poduzimaju da bi se ostvarila planirana poslovna politika glede kvalitete u okviru sustava kvalitete definirana je kroz Priručnik za unapređivanje i osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Pravilnik o sustavu osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Strategiju razvoja Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014.-2020. te Strategiju istraživačkog rada Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014.-2020.
Plan rada Povjerenstva za upravljanje kvalitetom TTF-a za svaku akademsku godinu definiran je Planom aktivnosti za osiguravanje kvalitete Tekstilno-tehnološkog fakulteta.
U nastavku se mogu pronaći Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Tekstilno-tehnološkog fakulteta za akademsku godinu 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. u obrascu koji prati nove Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te odluka Fakultetskog vijeća o prihvaćanju.

TTF PUK Plan aktivnosti 2015./2016.

Odluka FV TTF PUK Plan aktivnosti 2015./2016.

TTF PUK Plan aktivnosti 2016./2017.

Odluka FV TTF PUK Plan aktivnosti 2016./2017.

TTF PUK Plan aktivnosti 2017./2018.

Odluka FV TTF PUK Plan aktivnosti 2017./2018.


2.1.3. Godišnje izvješće

Temeljem Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete Tekstilno-tehnološkog fakulteta PUK izrađuje Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete Tekstilno-tehnološkog fakulteta uz navođenje razloga eventualnog odstupanja od plana.
U nastavku se mogu pronaći Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete na tekstilno-tehnološkom fakultetu za akademsku godinu 2014./2015., 2015./2016. i 2016./2017. u obrascu koji prati nove Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te odluka Fakultetskog vijeća o prihvaćanju.

TTF PUK Godišnje izvješće 2014./2015.

Odluka FV TTF PUK Godišnje izvješće 2014./2015.

TTF PUK Godišnje izvješće 2015./2016.

Odluka FV TTF PUK Godišnje izvješće 2015./2016.

TTF PUK Godišnje izvješće 2016./2017.

Odluka FV TTF PUK Godišnje izvješće 2016./2017.


2.1.4. Ankete

Budući da je jedan od zadataka Povjerenstva provoditi postupke praćenja i unapređenja kvalitete nastavnog procesa provodi se interno anketiranje zaposlenika o kvaliteti i karakteristikama studija koji se izvode na TTF-u te o prostornim uvjetima izvedbe nastave na TTF-u.

Anketiranje zaposlenika o kvaliteti i karakteristikama studija koji se izvode na TTF-u:

Anketiranje se zaključno s ak. god. 2014./2015. provodilo metodom papir-olovka, a od ak.god. 2015./2016. provodi se on-line anketiranje.

U ak. god. 2015./2016. provedeno je interno on-line anketiranje nastavnika pomoću Ankete o karakteristikama studija koji se izvode na TTF-u. Anketa je osuvremenjena, ali je odziv nastavnika bio nezadovoljavajući. Nastavnici koji su sudjelovali u anketi pokazali su kritički stav u odgovorima na neka pitanja.

Unutarnji sustav praćenja kvalitete nastave:

Unutarnji sustav praćenja kvalitete nastave - vrjednovanje zadovoljstva studenata

Anketni list za ispitivanje kvalitete nastave na studiju


Samovrjednovanje nastavnog rada:

U svrhu samovrjednovanja vlastitog nastavnog rada nastavnici imaju mogućnost sintetiziranja vlastitih nalaza putem ispunjavanja odgovarajućeg obrasca koji obuhvaća tri aspekta održavanja nastave: vještine poučavanja, motivaciju i komunikaciju te pripremu i organizaciju.

Razvoj metode i plan provedbe samovrjednovanja nastavnog rada nastavnika

Obrazac za samovrjednovanje nastavnoga rada


2.2. Dokumenti

Pravilnik o sustavu kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 2018.

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Priručnik za unapređivanje i osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) 2015.


2.2.1. Obrasci

Podaci o rezultatima Ankete za procjenu nastavnika potrebni zbog reizbora ili izbora nastavnika u više znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje unose se u Potvrdu o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada koja se može preuzeti ovdje.

U nju pristupnik unosi naziv predmeta, semestar studijskog programa, akademsku godinu i broj studenata koji je ispunio anketu/broj studenata koji su prvi puta upisali i odslušali taj predmet te prosječnu ocjenu ostvarenu na 10. pitanju iz anketnog lista (V4) za procjenu nastavnika. Temeljem priloženog se izdaje Potvrda uz memorandum Fakulteta, pripadajuću klasu i Urbroj. Valjanost podataka provjeravaju i svojim potpisom ovjeravaju Dekanica Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom TTF-a.2.3. Kutak za studente


2.3.1. Studentske ankete

Anketa za procjenu nastavnika

Od ak.god. 2011./2012. Sveučilište u Zagrebu vrjednovanje nastave provodi prema trogodišnjem cikličkom planu anketiranja. Odlukom Senata od 18. listopada 2011. godine svaka je sastavnica obvezna jednom u tri godine provesti vrjednovanje nastave metodom papir-olovka.

U okviru revidiranog Cikličkog plana za provedbu Ankete za procjenu nastavnika (V4) u drugom trogodišnjem ciklusu 2014./2015.- 2016./2017., anketiranje studenata provodi se u ak.god. 2015./2016.

Anketiranje se provodi pomoću Anketnog lista za procjenu nastavnika (V4). Anketa obuhvaća 3 zasebna poglavlja: A) Opći podaci o studentu, B) Procjena nastavnika na zadanom kolegiju i C) Komentari na rad nastavnika. Anketom se dobiva studentska percepcija stručnosti nastavnika za područje koje predaje i procjena kvalitete izvedbe nastave. Ističe se odnos prema studentima i motivacija za rad. Anketa također sadrži i pitanje u kojem studenti daju opću ocjenu rada nastavnika. Važno je naglasiti da studentsku anketu treba promatrati kao dio integralnog procesa evaluacije nastave. Evaluacija koju provode studenti je samo jedan od aspekata sveukupnog vrednovanja nastavnog procesa. Provedba ankete organizirana je uz stručnu podršku Ureda za upravljane kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu koji provodi cjelovitu statističku obradu rezultata. Anketa je anonimna, a rezultati Ankete uključuju individualnu procjenu rada pojedinog nastavnika, procjenu na razini sastavnice, a uključeni su i u sveobuhvatnu procjenu rada nastavnika na Sveučilištu.

U nastavku se mogu pronaći Upute za provedbu studentske ankete o procjeni kvalitete rada nastavnika pomoću Anketnog lista za procjenu nastavnika (V4) i Upute anketaru.

Po provedenoj anketi Anketar ispunjava Kontrolni list koji prilaže ispunjenim Anketama.

Upute za provedbu ankete 2015./2016.

Upute anketaru (V4)

U nastavku se mogu pronaći rezultati ankete provedene u ak. god. 2015./2016.:


U nastavku se mogu pronaći rezultati ankete provedene u ak. god. 2016./2017.:


U nastavku se mogu pronaći rezultati ankete provedene u ak. god. 2017./2018.:


Ankete za vrjednovanje studija u cjelini

Kako bi od studenata dobili povratnu informaciju o studiranju na pojedinim sastavnicama, Sveučilište u Zagrebu pripremilo je anketne upitnike za studentice i studente koji su završili preddiplomski, diplomski te integrirani preddiplomski i diplomski studij. Podaci iz anketnih upitnika sastavnicama omogućuju analizu provedbe studija iz perspektive studenata, analizu dobrih i loših strana studija u cjelini te u skladu s time planiranje mogućih mjera unaprjeđenja kvalitete. Ankete se provode prema usvojenom planu provedbe.

Anketiranje studenata se povodi prema planu anketiranja. Plan anketiranja na TTF-u predviđa anketiranje po završetku studija (preddiplomskog, diplomskog ili stručnog preddiplomskog) odn. nakon obrane završnog ili diplomskog rada. Ankete su u anonimne.

U nastavku se mogu pronaći rezultati provedenih anketa:

Vrjednovanje preddiplomskog studija u cjelini

Vrjednovanje stručnog studija tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

Vrjednovanje diplomskog studija u cjelini


2.3.2. Informacije i obavijesti

Najava provedbe studentske Ankete za procjenu rada nastavnika (V4) u ljetnom semestru ak.god.2015./2016.

Anketa za procjenu rada nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu provodi se tijekom ak. god. 2015./2016. u zimskom i ljetnom semestru. Prema naputku Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu Anketa će se u ljetnom semestru provoditi u periodu od 23. svibnja do 10. lipnja 2016. god. primjenom metode papir-olovka. Anketa je anonimna te se mole studenti da se odazovu u čim većem broju.

Izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, predsjednica Povjerenstva za Upravljanje kvalitetom TTF-a, 18.05.2016


Najava provedbe studentske Ankete za procjenu rada nastavnika (V4) u ak.god.2015./2016.

Anketa za procjenu rada nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu provodit će se tijekom akad. God. 2015./2016. u zimskom i ljetnom semestru. Prema naputku Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu Anketa će se u zimskom semestru provoditi u periodu od 11. do 29. siječnja 2016. god. primjenom metode papir-olovka. Anketa je anonimna te se mole studenti da se odazovu u čim većem broju.

Izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, predsjednica Povjerenstva za Upravljanje kvalitetom TTF-a, 23.12.2015.


2.4. Analize postignutih rezultata

U okviru 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, održanoj 22. svibnja 2017., točke dnevnog reda 17. i 18. , članovi Fakultetskog vijeća su upoznati s rezultatima i analizom Anketa provedenih u ak. god. 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu te Izvješćem o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.3. Vanjsko osiguravanje kvalitete

Vanjski sustav osiguravanja kvalitete se odnosi na provođenje postupaka osiguravanja kvalitete rada visokih učilišta od strane vanjskog ovlaštenog neovisnog tijela. On obuhvaća vrjednovanje i ocjenu kvalitete visokog učilišta na temelju objektivnih i jasnih kriterija te preporuke za unaprjeđenje rada vrjednovanog visokog učilišta.
Ključna institucija za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti je samostalna i neovisna nacionalna Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Postupci vrjednovanja su: Inicijalna akreditacija, Reakreditacija, Tematsko vrednovanje i Vanjska neovisna periodična prosudba unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete (Audit).3.1. Reakreditacija

Reakreditacija u visokom obrazovanju je postupak vanjskog vrjednovanja kvalitete postojećih visokih učilišta i/ili znanstvenih organizacija. Ona je mehanizam provjere kompetentnosti i vjerodostojnosti visokoškolske kvalifikacije te sistematično mjeri i provjerava usklađenost visokoobrazovnih institucija sa standardima u visokom obrazovanju. Cilj reakreditacije je zaštita i podizanje kvalitete sustava visokog obrazovanja.
Tekstilno-tehnološki fakultet podliježe periodičnoj reakreditaciji svakih pet godina. Kao rezultat reakreditacije provedene u 2015. godini nastali su sljedeći dokumenti:3.2. TTF posjeduje Certifikat o sukladnosti s normom HRN EN ISO 9001

HRN EN ISO 9001: 2015 je norma u kojoj su specificirani zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom i prema kojoj se provodi provjeravanje, ocjena i potvrđivanje sukladnosti, tj. postupak certifikacije. Certifikat se odnosi na sustav upravljanja TTF-om, administrativno-stručne te pomoćne službe i predstavlja jamstvo kompetentnosti TTF-a za ostvarivanje specificirane kvalitete usluge. Datum prve certifikacije: 31.05.2010. Valjanost potvrdnice: 03.07.2016.
U srpnju 2016. je uspješno provedena recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.
Certifikaciju, recertifikaciju i provedbe neovisnih ocjena s ciljem produljenja valjanosti certifikata na TTF-u provodi neovisna certifikacijska ustanova akreditirana za tu djelatnost - QS Zürich AG.
U nastavku je moguće naći Certifikat o sukladnosti s zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:3.3. TTF uključen u FEANI indeks listu fakulteta i studijskih programa

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studijski programi Tekstilna tehnologija i inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, zadovoljili su zahtjeve European Federation of National Engineering Associations (FEANI) za edukacijom inženjera te su uključeni u FEANI Index listu prepoznatih europskih fakulteta i studijskih programa. Ovo omogućava svim studentima preddiplomskog i diplomskog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo da završetkom jednog od navedenih studijskih programa dobiju tzv. Europsku inženjersku iskaznicu koja im omogućava brzo dokazivanje razine obrazovanja i potiče mobilnost inženjera u Europskoj uniji i šire.
U nastavku je moguće naći Uvjerenje o uključivanju studijskih programa TTF-a na FEANI indeks listu:3.4. Periodične prosudbe sustava

Prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Sveučilište u Zagrebu dužno je uspostaviti unutarnji sustav osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete. Sustav podliježe unutarnjem i vanjskom vrjednovanju. U skladu s čl. 18 Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu periodičnu unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete provodi tijelo koje imenuje Rektor. Prema Priručniku o osiguravanju kvalitete provodi se periodična unutarnja prosudba sustava za osiguravanje kvalitete svake dvije godine. U listopadu 2015. godine rektor prof.dr.sc. Damir Boras donio je Odlukuo imenovanju Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu. Prema odluci Povjerenstva, cilj je unutarnje prosudbe utvrditi stupanj razvijenosti sustava osiguravanja kvalitete na svim sastavnicama po Europskim standardima i smjernicama (ESG) donesenim 2015. godine i dodatna tri područja definirana Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, a to su: znanstveno-istraživačka i umjetničko-istraživačka djelatnost, mobilnost i međunarodna suradnja te stručna djelatnost.
Procjenu stupnja razvijenosti sustava za osiguravanje kvalitete na temelju ESG 2015. Povjerenstvo provodi u tri faze. U prvoj fazi prosudbe sastavnice popunjavaju Obrazac za samoprocjenu razvijenosti sustava osiguravanja kvalitete, koji sadrži tvrdnje za svaki standard te ocjene razvijenosti standarda. U drugoj fazi predviđen je posjet sastavnici tijekom kojeg će se kroz razgovor donijeti konačna ocjena o sustavu osiguravanja kvalitete na sastavnici. U trećoj fazi prosudbe Povjerenstvo će sastaviti sveobuhvatno izvješće o razvijenosti i djelotvornosti sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu.
U nastavku je moguće naći hodogram aktivnosti na Tekstilno-tehnološkom fakultetu:4. Kontakt

Vaša pitanja, sugestije, primjedbe ili pritužbe možete poslati na adresu:

kvaliteta@ttf.hr

ili ih ubaciti u sandučić KVALITETA koji se nalazi na glavnom ulazu u zgradu Fakulteta.

Možete se obratiti i izravno predsjednici Povjerenstva za upravljanje kvalitetom TTF-a, izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović na adresu:

antoneta.tomljenovic@ttf.hr

ili Prodekanici za nastavu, doc.dr.sc. Anici Hursa Šajatović na adresu:

anica.hursa@ttf.hr